SFS 2016:148 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

160148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2009:302) om verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård

dels att 3 kap. 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 9 § ska utgå,
dels att 1 kap. 4 §, 3 kap. 1, 3, 4, 5 och 6 §§, 7 kap. 3 § och 8 kap. 9 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 1 a, 5 a och 6 a §§ och

7 kap. 16 §, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Med djurhälsopersonal avses i denna lag personer som utövar verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård och som

1. har legitimation enligt 3 kap. 1 § eller enligt de föreskrifter som har med-

delats med stöd av den paragrafen,

2. har godkännande enligt 3 kap. 5 eller 6 §,
3. enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de

föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen tillfälligt utövar yrket i
Sverige, eller

4. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 3 kap. 7 a § att utöva ett yrke

inom djurens hälso- och sjukvård.

3 kap.

1 §

Legitimation för yrket ska efter ansökan meddelas den som har avlagt

1. veterinärexamen i Sverige (yrkestitel veterinär),
2. examen i djuromvårdnad från högskoleutbildning på grundnivå enligt

föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket (yrkestitel djursjukskötare).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om legitimation för den som har avlagt examen i djuromvårdnad
och för den som har genomgått utbildning utomlands. När det gäller frågor

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

3 Senaste lydelse 2012:465.

SFS 2016:148

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:148

som avses i 1 a § meddelar regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer föreskrifter med stöd av bemyndigandet i 21 § lagen (2016:145)
om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimatio-

nen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 6 kap. om sökanden varit
legitimerad.

1 a §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och
som omfattar yrkena veterinär och djursjukskötare finns i lagen (2016:145)
om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i
anslutning till den lagen.

3 §

4

Behörig att utöva yrke som veterinär är endast den som

1. har legitimation för yrket enligt 1 § eller enligt de föreskrifter som har

meddelats med stöd av den paragrafen,

2. tillfälligt utövar yrket i Sverige enligt lagen (2016:145) om erkännande

av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den
lagen, eller

3. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 7 a § första stycket att utöva

veterinäryrket.

4 §

5

En yrkestitel enligt 1 § (skyddad yrkestitel) får användas i verksamhet

inom djurens hälso- och sjukvård endast av den som

1. enligt nämnda paragraf, eller enligt de föreskrifter som har meddelats

med stöd av den paragrafen, har legitimation för yrket,

2. tillfälligt utövar veterinäryrket i Sverige enligt lagen (2016:145) om

erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslut-
ning till den lagen, eller

3. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 7 a § första stycket att utöva

yrke som veterinär eller djursjukskötare.

Den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel får inte heller

använda en titel som kan förväxlas med en sådan.

5 §

Godkännande som hovslagare får meddelas efter ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för
sådant godkännande. När det gäller frågor som avses i 5 a § meddelar reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrifter med stöd
av bemyndigandet i 21 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner.

Beteckningen godkänd hovslagare får i verksamhet inom djurens hälso-

och sjukvård användas endast av den som fått godkännande enligt första
stycket.

5 a §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige

4 Senaste lydelse 2012:465.

5 Senaste lydelse 2012:465.

background image

3

SFS 2016:148

inom EES eller i Schweiz och som omfattar godkända hovslagare finns i
lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter
som meddelas i anslutning till den lagen.

6 §

6

Den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) får

efter ansökan godkännas för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka yrken som kan komma i fråga för godkännande enligt första

stycket, och

2. vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för sådant godkän-

nande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård för den som har genomgått utbildning utomlands eller har behörig-
het att utöva yrket i ett annat land. När det gäller frågor som avses i 6 a §
meddelar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer före-
skrifter med stöd av bemyndigandet i 21 § lagen (2016:145) om erkännande
av yrkeskvalifikationer.

Beteckningen godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

får i verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård användas endast av den
som fått godkännande enligt första stycket.

6 a §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige
inom EES eller i Schweiz och som omfattar de yrken som avses i 6 § finns i
lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter
som meddelas i anslutning till den lagen.

7 kap.

3 §

Ansvarsnämnden är beslutför med ordföranden och minst fem andra

ledamöter.

Ordföranden får ensam fatta beslut
1. som innebär att ett ärende avgörs i sak, om det är uppenbart att ärendet

inte kan leda till någon påföljd och om ärendet inte heller rör ansökan om att
återfå legitimation eller annan behörighet,

2. som inte innefattar ett slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om före-

läggande att genomgå läkarundersökning enligt 6 kap. 7 § första stycket eller
om tillfällig indragning eller begränsning enligt 6 kap. 9 § eller om utdö-
mande av vite enligt 11 § andra stycket i detta kapitel, eller

3. om underrättelse enligt 16 § i detta kapitel.
Ärenden som har avgjorts av ordföranden ensam ska anmälas vid nästa

sammanträde med nämnden.

16 §

Om ansvarsnämnden eller en allmän förvaltningsdomstol beslutar om

återkallelse av legitimation eller annan behörighet som avser en veterinär
enligt 6 kap. 6 § eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 6 kap. 8 §, ska
ansvarsnämnden besluta att underrätta de behöriga myndigheterna i övriga

6 Senaste lydelse 2010:678.

background image

4

SFS 2016:148

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

stater inom EES och i Schweiz om beslutet eller domen. Myndigheterna ska
underrättas senast tre dagar efter den dag då beslutet eller domen har medde-
lats. Om detta beslut eller denna dom senare upphör att gälla, ska ansvars-
nämnden utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i övriga stater
inom EES och i Schweiz.

Underrättelser enligt första stycket ska ske via informationssystemet för

den inre marknaden (IMI).

8 kap.

9 §

Beslut i frågor som avses i 6 kap. 5–10 §§ och 7 kap. 16 § gäller ome-

delbart om inte annat anges i beslutet.

Har en domstol efter överklagande beslutat om inhibition av ett beslut om

prövotid, men därefter ändå fastställt beslutet, ska den tid under vilken beslu-
tet varit inhiberat räknas av från prövotiden.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)