SFS 2016:149 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 28 kap. 16 a §, och närmast före
28 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

28 kap.

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

16 a §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds ekonomiska eller per-

sonliga förhållanden som hänför sig till ärende enligt lagen (2016:145) om
erkännande av yrkeskvalifikationer, om det kan antas att den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:149

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016