SFS 2016:150 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

160150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om patientsäkerhetslagen

(2010:659)

dels att 8 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 8 och 9 §§, 9 kap. 4 § och 10 kap. 12 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 18 §, och närmast före 9 kap.

18 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 §

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag

1. den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården,
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som

medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,

3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legi-

timerad yrkesutövare,

4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar

råd och upplysningar,

5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplys-

ningar, och

6. personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning som förmedlar hjälp

eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande.

Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad

yrkesutövare den som enligt särskilt förordnande har motsvarande behörighet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att andra grupper av yrkesutövare

inom hälso- och sjukvården ska omfattas av lagen.

4 kap.

8 §

En legitimerad läkare eller tandläkare som har gått igenom viss vidare-

utbildning ska efter ansökan få bevis om specialistkompetens.

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:150

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:150

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare eller tandläkare ange att han

eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han
eller hon har ett bevis om specialistkompetens enligt första stycket.

9 §

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda en titel

som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon
har avlagt en sådan examen.

9 kap.

4 §

Ordföranden får ensam fatta beslut

1. som inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om föreläg-

gande att genomgå läkarundersökning enligt 8 kap. 7 § första stycket eller om
tillfällig återkallelse av legitimation eller behörighet enligt 8 kap. 6 §, 7 §
andra stycket, 9 § eller 11 §,

2. om återkallelse på egen begäran av legitimation eller behörighet i fall när

det inte finns hinder mot återkallelse,

3. om återkallelse av legitimation enligt 8 kap. 7 § tredje stycket när den

legitimerade inte följt föreläggande om läkarundersökning, eller

4. om underrättelse enligt 18 §.
Ärenden som har avgjorts enligt första stycket ska anmälas vid nästa sam-

manträde med nämnden.

Informationsskyldighet

18 §

Om ansvarsnämnden eller en allmän förvaltningsdomstol enligt 8 kap.

beslutar om återkallelse av legitimation, prövotid eller om indragning eller
begränsning av förskrivningsrätt, ska ansvarsnämnden besluta att underrätta
de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) och i Schweiz om beslutet eller domen. Myndigheterna
ska underrättas senast tre dagar efter den dag då beslutet eller domen har med-
delats. Om detta beslut eller denna dom senare upphör att gälla, ska ansvars-
nämnden utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i övriga stater
inom EES och i Schweiz.

Underrättelser enligt första stycket ska ske via informationssystemet för

den inre marknaden (IMI).

10 kap.

12 § Beslut i frågor som avses i 8 kap. och 9 kap. 18 § gäller omedelbart, om
inte annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)