SFS 2016:151 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

160151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 27 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 24 §, av följande lydelse.

2 kap.

24 §

3

Om ansvarsnämnden eller en allmän förvaltningsdomstol beslutar att

återkalla en legitimation, ska ansvarsnämnden besluta att underrätta de behö-
riga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och i Schweiz om beslutet eller domen. Myndigheterna ska
underrättas senast tre dagar efter den dag då det beslut eller den dom som
underrättelsen avser har meddelats. Om detta beslut eller denna dom senare
upphör att gälla, ska ansvarsnämnden utan dröjsmål underrätta de behöriga
myndigheterna i övriga stater inom EES och i Schweiz.

Underrättelser enligt första stycket ska ske via informationssystemet för

den inre marknaden (IMI).

27 kap.

7 §

4

Ordföranden får ensam fatta beslut

1. som inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om föreläg-

gande att genomgå läkarundersökning enligt 27 kap. 13 §,

2. om återkallelse på egen begäran av legitimation,
3. om återkallelse av legitimation när den legitimerade inte följt föreläg-

gande om läkarundersökning, eller

4. om underrättelse enligt 2 kap. 24 §.
Ärenden som har avgjorts enligt första stycket ska anmälas vid nästa sam-

manträde med nämnden.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

3 Tidigare 2 kap. 24 § upphävd genom 2013:530.

4 Senaste lydelse 2011:189.

SFS 2016:151

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:151

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)