SFS 2016:152 Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

160152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxitrafiklagen (2012:211);

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 1 §, 4 kap. 16 § och 5 kap.

4 § taxitrafiklagen (2012:211) ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

En personbil eller en lätt lastbil får föras i taxitrafik endast av den som

1. har en giltig taxiförarlegitimation, eller
2. tillfälligt utövar taxiföraryrket i Sverige enligt lagen (2016:145) om

erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslut-
ning till den lagen.

4 kap.

16 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att till-

ståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med denna lag och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.

Myndigheten utövar också tillsyn över att innehavare av taxiförarlegitima-

tion och de tillfälliga yrkesutövare som avses i 3 kap. 1 § 2 uppfyller de krav
som gäller för att få utöva yrket.

5 kap.

4 §

Den som i strid mot 3 kap. 1 § uppsåtligen för ett fordon döms till böter

eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms en tillståndshavare som uppsåtligen eller av oakt-

samhet i strid mot 3 kap. 1 § anlitar förare som saknar taxiförarlegitimation
eller rätt att tillfälligt utöva taxiföraryrket.

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har

meddelats för taxiförarlegitimationen döms till böter.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:152

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:152

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)