SFS 2016:153 Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

160153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för
kostnader till följd av vård i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 § lagen (2013:513) om ersättning

för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ska ha följande lydelse.

3 §

3

I denna lag avses med

1. vård: de åtgärder och produkter som omfattas av definitionerna i punk-

terna 2, 3 och 5–9,

2. hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och

behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter,

3. tandvård: åtgärder som avses i 1 § tandvårdslagen (1985:125),
4. hälso- och sjukvårdspersonal: läkare, sjuksköterska med ansvar för all-

män hälso- och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller farmaceut i den
mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU, eller annan person
som utövar yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård som är begränsad till
ett reglerat yrke enligt definitionen i artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG, eller
en person som anses som hälso- och sjukvårdspersonal enligt den behand-
lande medlemsstatens lagstiftning,

5. läkemedel: sådana läkemedel som enligt läkemedelslagen (2015:315) är

avsedda att tillföras människor,

6. andra varor: sådana varor som avses i 18 och 20 §§ lagen (2002:160)

om läkemedelsförmåner m.m.,

7. hjälpmedel: sådana hjälpmedel som avses i 3 b § hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763),

8. förbrukningsartiklar: sådana förbrukningsartiklar som avses i 3 d §

hälso- och sjukvårdslagen,

9. övriga vårdprodukter: produkter som inte omfattas av definitionerna i

punkterna 5–8 men som tillhandahålls vid hälso- och sjukvård eller tandvård
och som en patient får vid vårdtillfället.

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

3 Senaste lydelse 2015:330.

SFS 2016:153

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:153

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)