SFS 2016:154 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

160154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs

och folkhögskollärarexamina som utfärdas efter utgången av december 2016.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och

folkhögskollärarexamina som utfärdas före den 1 januari 2017.

4. Den som före den 1 januari 2017 har påbörjat en utbildning till en folk-

högskollärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessför-
innan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja
utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de
äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2020.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2016:154

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:154

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ

YRKESEXAMINA

Dietistexamen

Övrigt

För dietistexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Folkhögskollärarexamen

Omfattning

Folkhögskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar
om 60 högskolepoäng.

Mål

För folkhögskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som lärare i folkhögskolan eller som
ledare i annat folkbildningsarbete.

Kunskap och förståelse

För folkhögskollärarexamen ska studenten

– visa kunskap om forskning om folkbildning och om dess betydelse för

yrkesutövningen,

– visa kunskap om statens mål för folkbildningen, inbegripet relevanta

styrdokument,

– visa kunskap om utbildningsformen folkhögskola och om folkhögskolans

organisation, historia och roll i samhället,

– visa kunskap om vuxnas lärande och om olika pedagogisk-didaktiska

perspektiv,

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering

och pedagogiskt ledarskap,

– visa kunskap om inkludering och förståelse för den variation som före-

kommer när det gäller deltagares förutsättningar, förmågor och erfarenheter,
och

– visa kunskap om bedömning av deltagares lärande och utveckling.

2 Senaste lydelse 2014:125.

background image

3

SFS 2016:154

Färdighet och förmåga

För folkhögskollärarexamen ska studenten

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera,

genomföra, utvärdera och reflektera över processer som stöder deltagarnas
bildning och lärande,

– visa förmåga att uppmuntra till självständiga studier och samarbete och

stödja deltagares planering av sina studier,

– visa förmåga att använda praktiskt-estetiska uttrycksmedel, och
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den peda-

gogiska verksamheten samt att beakta betydelsen av olika mediers och digi-
tala miljöers roll för denna.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För folkhögskollärarexamen ska studenten

– visa förmåga att beakta frågor om demokrati och andra värdegrunds-

frågor som jämställdhet och jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter
inom yrkesområdet, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För folkhögskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt

För folkhögskollärarexamen ska studenten ha fullgjort handledd praktik.

För folkhögskollärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensordning.

Fysioterapeutexamen

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016