SFS 2016:155 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

160155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 och 7 §§, 3 kap. 3 och 6 §§, 4 kap. 8 §, 5 kap.

2 och 5 §§ och rubriken närmast före 4 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 3 a och 7 §§ och 4 kap.

9–11 §§, och närmast före 4 kap. 9–11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

3 §

1

För att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan krävs det utöver vad

som anges i 3, 5 och 6 §§ lagen (2009:128) om yrkeshögskolan att

1. utbildningen
a) svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet som inte till-

godoses genom en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller en
utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om till-
stånd att utfärda vissa examina, eller

b) medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom

ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället, och

2. utbildningsanordnaren har förutsättningar att följa de föreskrifter som

gäller för utbildningen enligt lagen om yrkeshögskolan och 2–4 kap. denna
förordning.

2 kap.

3 §

2

För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare

som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan och enligt denna och andra förordningar.

Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att
1. det finns platser för lärande i arbete på en arbetsplats och att dessa upp-

fyller de krav som finns för utbildningen, om sådant lärande ingår i utbild-
ningen,

2. det finns vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt

yrkesvägledning, och

1 Senaste lydelse 2010:1144.

2 Senaste lydelse 2014:1098.

SFS 2016:155

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:155

3. de studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen får

sådant stöd.

7 §

3

För varje utbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska

följande framgå:

1. den ansvariga utbildningsanordnaren och, i förekommande fall, övriga

utbildningsanordnare,

2. utbildningens mål och inriktning samt den eller de kurser som ingår i

utbildningen,

3. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,
4. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation,
5. omfattningen av lärande i arbete på en arbetsplats om sådant lärande

ingår i utbildningen,

6. antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen

omfattar,

7. de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp enligt 3 kap. 3 §,
8. de grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till

utbildningen,

9. de särskilda mål och krav som ska gälla för en examen om utbildningen

kan få avslutas med en sådan, och

10. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.
Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om utbildnings-

planen.

3 kap.

3 §

För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i

1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nöd-
vändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kra-
ven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella
program eller motsvarande kunskaper.

Om det finns särskilda skäl får kraven på särskilda förkunskaper även avse

yrkeserfarenhet och andra kunskaper än sådana som avses i första stycket, om
de är av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde
som utbildningen förbereder för.

Utöver krav på kunskaper får det även ställas villkor som är en förutsätt-

ning för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbild-
ningen förbereder för.

3 a §

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om krav på

särskilda förkunskaper och villkor när det gäller utbildningar med inriktning
som kräver nationellt likvärdigt innehåll.

6 §

Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg,

särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom lottning.

3 Senaste lydelse 2011:110.

background image

3

SFS 2016:155

7 §

Urvalsgrunden särskilt prov får endast avse kunskaper och färdigheter

som är nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbild-
ningen.

Urvalsgrunden tidigare utbildning ska i första hand avse utbildning på

gymnasial nivå. Annan tidigare utbildning får användas som urvalsgrund om
det finns särskilda skäl.

Urvalsgrunden yrkeserfarenhet får endast användas om det finns särskilda

skäl.

4 kap.

Tillsyn

4

8 §

5

Den ansvariga utbildningsanordnaren är skyldig att medverka i den till-

syn över utbildningen som initieras av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Med tillsyn avses i denna förordning en självständig granskning som har

till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att utbildningsanordnaren ska rätta fel som
upptäckts vid granskningen.

Kvalitetsgranskning

9 §

Utbildningsanordnaren är skyldig att medverka i den kvalitetsgransk-

ning av utbildningen som initieras av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kvaliteten ska granskas utifrån kvalitetskriterier.
Myndigheten får meddela föreskrifter om kvalitetskriterier. Innan myn-

digheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra företrädare för
arbetslivet.

Utvärdering och uppföljning

10 §

Utbildningsanordnaren är skyldig att utvärdera verksamheten och att

medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som initieras av
Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utlämnande av uppgifter

11 §

Utbildningsanordnaren ska till Myndigheten för yrkeshögskolan lämna

de uppgifter som myndigheten begär för myndighetens tillsyn, kvali-
tetsgranskning, uppföljning och utvärdering. Myndigheten får besluta att upp-
gifterna ska lämnas till någon annan.

Myndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om det uppgiftslämnande

som avses i första stycket.

4 Senaste lydelse 2014:1098.

5 Senaste lydelse 2014:1098.

background image

4

SFS 2016:155

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 kap.

2 §

6

För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till kom-

muner, landsting eller enskilda fysiska eller juridiska personer och särskilda
medel får lämnas till universitet eller högskolor som har staten som huvud-
man och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Statsbidrag respektive särskilda medel får även lämnas till dem som anges i

första stycket för kostnader för

1. undervisning i svenska med yrkesinriktning i utbildningarna, och
2. särskilt pedagogiskt stöd till studerande med funktionsnedsättning i

utbildningarna.

5 §

7

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av statsbidrag

eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av

kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifi-
cerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för
individen och samhället,

2. finansieras av arbetslivet, och
3. har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell place-

ring.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 3 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 och 6 §§ och 5 kap.

2 och 5 §§ i den nya lydelsen samt de nya 3 kap. 3 a och 7 §§ tillämpas första
gången på utbildning som beslutas efter ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser i 1 kap. 3 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 och 6 §§ och 5 kap.

2 och 5 §§ gäller fortfarande för utbildning som beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2014:1098.

7 Senaste lydelse 2014:1098.