SFS 2016:156 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

160156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1162) med instruk-

tion för Myndigheten för yrkeshögskolan

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska

1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan, de utbildningar

inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, de utbildningar
som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för
viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt de utbildningar som
stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kultur-
utbildningar och vissa andra utbildningar, och

2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt utbildningsan-

ordnarnas kvalitetsarbete.

Tillsynen och kvalitetsgranskningen ska genomföras med utgångspunkt i

en behovsanalys och avse enskilda utbildningar. Kvalitetsgranskningen ska
även avse utbildningsanordnarens eget kvalitetsarbete. Kvalitetsgranskningen
kan därutöver ha en övergripande karaktär utifrån olika teman.

4 a § Myndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning
till utbildningsanordnaren.

5 § Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete
med tillsyn och kvalitetsgranskning. Resultaten ska även publiceras uppdelat
på varje granskad utbildning. Myndigheten ska lämna en redovisning av
resultaten till de granskade verksamheterna.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

1 Senaste lydelse 2014:1004.

SFS 2016:156

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:156

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)