SFS 2016:157 Förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer

160157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om erkännande av yrkeskvalifikationer;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar bestämmelserna i lagen (2016:145) om

erkännande av yrkeskvalifikationer. Genom förordningen genomförs all-
männa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikations-
direktivet).

Särskilda bestämmelser som genomför delar av yrkeskvalifikationsdirekti-

vet som endast rör vissa reglerade yrken finns i de författningar där utövandet
av dessa yrken regleras.

2 §

Denna förordning har samma tillämpningsområde som lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Uttryck i förordningen

3 §

De uttryck som anges i 5 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkes-

kvalifikationer har samma innebörd i denna förordning.

I denna förordning avses med
1. anpassningsperiod:

utövande av ett reglerat yrke i Sverige i högst tre år

som sker under en behörig yrkesutövares ansvar och som bedöms av en behö-
rig myndighet och eventuellt följs av kompletterande utbildning,

2. lämplighetsprov: ett prov som gäller yrkesutövarens yrkeskunnighet,

färdigheter och kompetens och som anordnas eller godtas av en behörig myn-
dighet i syfte att bedöma förmågan att utöva ett reglerat yrke,

3. livslångt lärande:

all allmän utbildning, yrkesutbildning, icke-formell

utbildning och informellt lärande som sker genom livet och leder till ökade
kunskaper och färdigheter och ökad kompetens,

4. säkerhetsyrken eller hälso- och sjukvårdsyrken som inte erkänns auto-

matiskt: yrken som har konsekvenser för säkerhet eller folkhälsa och som för-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:157

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:157

utsätter yrkeskvalifikationer som inte erkänns automatiskt enligt lagen om er-
kännande av yrkeskvalifikationer,

5. ECTS-poäng: poäng enligt det meritsystem för högre utbildning som an-

vänds i det europeiska området för högre utbildning, och

6. IMI: informationssystemet för den inre marknaden.

2 kap. Tillfällig yrkesutövning i Sverige

Användning av yrkestitel

1 §

En yrkesutövare som med stöd av lagen (2016:145) om erkännande av

yrkeskvalifikationer tillfälligt utövar sitt yrke i Sverige ska utöva yrket under
etableringsstatens yrkestitel, om inte något annat framgår av någon av de för-
fattningar som anges i 2 §.

Yrkestiteln ska anges på ett i etableringsstaten officiellt språk och på ett

sätt som innebär att förväxling med den svenska yrkestiteln undviks. Om det
inte finns en sådan titel i etableringsstaten, ska yrkesutövaren i stället ange sitt
bevis på formella kvalifikationer på ett i etableringsstaten officiellt språk.

2 §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning under svensk yrkestitel finns i

fråga om

1. hälso- och sjukvårdsyrken, i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den förordningen,

2. väktare, i föreskrifter som har meddelats i anslutning till förordningen

(1989:149) om bevakningsföretag m.m., och

3. veterinärer, i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård.

Förhandsunderrättelse

3 §

Bestämmelser om förhandsunderrättelse från en yrkesutövare som för-

utsättning för tillfällig yrkesutövning i Sverige finns i fråga om

1. hälso- och sjukvårdsyrken, i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den förordningen,

2. väktare, i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,
3. djurhälsopersonal, i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom dju-

rens hälso- och sjukvård och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den förordningen, och

4. fastighetsmäklare, i fastighetsmäklarförordningen (2011:668).

Förhandskontroll

4 §

Bestämmelser om förhandskontroll av en yrkesutövares yrkeskvalifika-

tioner som förutsättning för tillfällig yrkesutövning finns i fråga om

1. hälso- och sjukvårdsyrken, i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369),

och

2. väktare, i lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förordningen

(1989:149) om bevakningsföretag m.m.

background image

3

SFS 2016:157

3 kap. Etablering i Sverige

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller den generella ordningen för erkän-

nande av yrkeskvalifikationer enligt 9–11 §§

lagen (2016:145) om erkän-

nande av yrkeskvalifikationer.

Kvalifikationsnivåer

2 §

Vid bedömningen av en yrkesutövares yrkeskvalifikationer enligt 11 §

lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska kvalifikatio-
nerna delas in i följande nivåer:

1. examensbevis som gäller utbildning på högskolenivå i minst fyra år,

eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng, och därutöver yrkesutbildning om
sådan krävs,

2. examensbevis som gäller utbildning på högskolenivå i minst tre och

högst fyra år, eller ett motsvarande antal ECTS-poäng, och därutöver yrkesut-
bildning om sådan krävs,

3. examensbevis som gäller
a) annan eftergymnasial utbildning på minst ett år än sådana som avses i 1

och 2, och därutöver yrkesutbildning om sådan krävs, eller

b) en reglerad utbildning eller, i fråga om reglerade yrken, yrkesutbildning

med särskilt upplägg som ger jämförbar nivå vad gäller yrkesskicklighet och
förbereder den studerande för jämförbart ansvar och jämförbar verksamhet
som i a, förutsatt att examensbeviset åtföljs av ett utbildningsbevis från ur-
sprungsstaten,

4. bevis på avslutad gymnasieutbildning som omfattar
a) en allmän utbildning som har kompletterats med en annan utbildning än

sådana som avses i 3 eller med en provtjänstgöring eller yrkesutövning som
krävs utöver den allmänna utbildningen, eller

b) en teknisk eller yrkesinriktad utbildning som i förekommande fall har

kompletterats med en utbildning som avses i a eller med en provtjänstgöring
eller yrkesutövning som krävs utöver den tekniska eller yrkesinriktade utbild-
ningen, och

5. kompetensbevis.
En kvalifikationsnivå som intygas av en behörig myndighet i en annan stat

inom EES eller i Schweiz ska godtas av den behöriga myndigheten.

Jämställda utbildningar

3 §

Om en behörig myndighet i en annan stat inom EES eller i Schweiz har

utfärdat ett bevis på formella kvalifikationer som i den staten motsvarar en
kvalifikationsnivå och ger samma rätt till tillträde eller utövande av ett yrke
som en kvalifikation som avses i 2 §, ska beviset jämställas med kvalifikatio-
nen i 2 §, även i fråga om kvalifikationsnivå.

Nekat erkännande vid för stora skillnader i kvalifikationsnivåer

4 §

Ett erkännande av yrkeskvalifikationer får nekas, om det för tillträde till

yrket i Sverige krävs sådana kvalifikationer som avses i 2 § 1, men yrkesut-
övaren endast har sådana kvalifikationer som avses i 2 § 5.

background image

4

SFS 2016:157

Kompensationsåtgärder

5 §

Som ytterligare förutsättning för ett erkännande av yrkeskvalifikationer

får det krävas att yrkesutövaren genomgår en kompensationsåtgärd, om

1. innehållet i yrkesutövarens utbildning avviker i väsentlig mån från inne-

hållet i det bevis på formella kvalifikationer som krävs i Sverige, eller

2. yrket i Sverige omfattar yrkesverksamhet som inte ingår i motsvarande

yrke i ursprungsstaten och den utbildning som krävs i Sverige avviker i vä-
sentlig mån från den utbildning som yrkesutövarens kompetensbevis eller be-
vis på formella kvalifikationer omfattar.

Bedömningen av om en kompensationsåtgärd krävs ska avse sådana kun-

skaps- och kompetensområden, uppnådda färdigheter och kompetenser som
är grundläggande för utövandet av yrket i Sverige.

En kompensationsåtgärd får inte krävas, om avvikelsen i fråga om utbild-

ning kompenseras av kunskaper och färdigheter som yrkesutövaren har tilläg-
nat sig genom yrkesverksamhet eller genom livslångt lärande och som har
godkänts för detta ändamål av ett behörigt organ i en stat inom EES, i
Schweiz eller i ett tredjeland.

6 §

En yrkesutövare har rätt att som kompensationsåtgärd välja att genomgå

en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov.

Yrkesutövarens rätt att välja kompensationsåtgärd gäller dock inte om
1. det för tillträde till yrket i Sverige krävs sådana yrkeskvalifikationer som

avses i 2 § 3, men yrkesutövaren endast har sådana yrkeskvalifikationer som
avses i 2 § 5,

2. det för tillträde till yrket i Sverige krävs sådana yrkeskvalifikationer

som avses i 2 § 1 eller 2, men yrkesutövaren endast har sådana yrkeskvalifi-
kationer som avses i 2 § 4, eller

3. något annat är särskilt föreskrivet.
Om det för tillträde till yrket i Sverige krävs sådana yrkeskvalifikationer

som avses i 2 § 2 men yrkesutövaren endast har sådana kvalifikationer som
avses i 2 § 5, får det krävas att yrkesutövaren ska genomgå både en anpass-
ningsperiod och ett lämplighetsprov.

7 §

Om det beslutas att yrkesutövaren ska genomgå ett lämplighetsprov, har

han eller hon rätt att göra det inom sex månader från tidpunkten för beslutet.

Partiellt tillträde

8 §

I stället för att besluta om en kompensationsåtgärd enligt 5 § ska ett er-

kännande av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer begränsas till att avse till-
träde till en del av ett yrke (partiellt tillträde), om

1. yrkesutövaren är fullt kvalificerad att i ursprungsstaten utöva en del av

den yrkesverksamhet för vilken tillträde söks,

2. skillnaderna mellan yrkesutövarens yrkesverksamhet och det reglerade

yrket i Sverige är så stora att yrkesutövaren som kompensationsåtgärd skulle
behöva fullfölja hela det utbildningsprogram som föreskrivs för att få tillträde
till det reglerade yrket i sin helhet, och

3. yrkesverksamheten kan särskiljas från andra verksamheter som ingår i

det reglerade yrket i Sverige.

background image

5

SFS 2016:157

Vid bedömningen enligt första stycket 3 ska det beaktas om yrkesverksam-

heten kan utövas självständigt i ursprungsstaten.

Om partiellt tillträde till ett yrke har beviljats, ska yrket utövas under ur-

sprungsstatens yrkestitel. Yrkesutövaren ska vid yrkesutövningen lämna tyd-
lig information om behörighetens räckvidd.

9 §

Trots vad som anges i 8 § får partiellt tillträde till en yrkesverksamhet

nekas, om tillträdet skulle strida mot sådana tvingande hänsyn till allmänin-
tresset som erkänns i Europeiska unionens domstols rättspraxis och det är
lämpligt för att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås samt inte går ut-
över vad som är nödvändigt för att uppnå det målet.

4 kap. Förfarandet i ärenden om erkännande av
yrkeskvalifikationer

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller för handläggningen av ärenden om

erkännande av yrkeskvalifikationer. Om inte annat anges, gäller bestämmel-
serna oavsett vilken ordning för erkännande som tillämpas.

Om yrkesutövaren har ansökt om ett europeiskt yrkeskort i en annan stat

inom EES eller i Schweiz för tillfällig yrkesutövning eller etablering i Sverige
och ansökan har överförts till Sverige, ska i stället bestämmelserna i 5 kap.
tillämpas.

Ansökan

2 §

En ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer ska göras skriftligen

hos den myndighet som är behörig myndighet för yrket enligt 7 kap. 1 §.

Om rätten att utöva ett reglerat yrke i Sverige förutsätter såväl ett erkän-

nande av yrkeskvalifikationer som legitimation, auktorisation, godkännande
eller annat behörighetsbevis, ska ansökan handläggas enligt lagen (2016:145)
om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna förordning i den del som
rör erkännande av yrkeskvalifikationerna.

3 §

En ansökan får även ges in via den elektroniska förmedlingsfunktion

som avses i 7 kap. 5 §.

Handläggning av ärenden om erkännande av yrkeskvalifikationer

4 §

Den behöriga myndigheten ska senast inom en månad från mottagandet

av ansökan bekräfta mottagandet och, om det saknas uppgifter som behövs
för att pröva ansökan, uppmana yrkesutövaren att komma in med komplette-
rande underlag.

Om yrkesutövaren trots uppmaning inte kommer in med de uppgifter som

behövs för att ansökan ska kunna prövas, får myndigheten avvisa ansökan.

5 §

Om det finns skälig grund att anta att en handling inte är äkta eller giltig

eller att yrkesutövaren inte har den rätt att utöva sitt yrke i en annan stat som
yrkesutövaren påstår, ska den behöriga myndigheten via IMI inhämta de upp-
lysningar som behövs från den behöriga myndigheten i den andra staten.

background image

6

SFS 2016:157

6 §

I ärenden om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt den generella

ordningen ska den behöriga myndigheten, om det inte är obehövligt, inhämta
Universitets- och högskolerådets yttrande avseende yrkesutövarens utländska
utbildning innan myndigheten avgör ärendet.

Den behöriga myndigheten ska ersätta rådet för dess kostnader för att

lämna yttrandet.

Beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer

7 §

Beslut i ärenden om erkännande av yrkeskvalifikationer ska fattas

skyndsamt och senast inom tre månader från det att en fullständig ansökan har
getts in.

I ärenden om erkännande enligt den generella ordningen och i ärenden om

automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet vid samordnade krav på yrkeser-
farenhet får tidsfristen förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

5 kap. Förfarandet i ärenden om europeiskt yrkeskort för
yrkesutövning i Sverige

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller ansökningar om europeiskt yrkes-

kort för yrkesutövning i Sverige, om ansökan har gjorts i en annan stat inom
EES eller i Schweiz, därefter har överförts till Sverige och avser

1. etablering, eller
2. tillfällig yrkesutövning inom ett säkerhetsyrke eller ett hälso- och sjuk-

vårdsyrke som inte erkänns automatiskt.

Om ansökan avser etablering enligt den generella ordningen för erkän-

nande av yrkeskvalifikationer, gäller även bestämmelserna i 4 kap. 6 §.

2 §

De yrken som omfattas av bestämmelserna om europeiskt yrkeskort är

1. sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård,
2. apotekare,
3. fysioterapeut (sjukgymnast),
4. bergsguide, och
5. fastighetsmäklare.
Av dessa yrken utgör fysioterapeut (sjukgymnast) ett sådant yrke som av-

ses i 1 § första stycket 2.

3 §

Ytterligare bestämmelser om förfarandet i ärenden om europeiskt yrkes-

kort när ansökan överlämnas till en annan stat finns i Kommissionens genom-
förandeförordning (EU) 2015/983 av den 24 juni 2015 om förfarandet för ut-
färdande av det europeiska yrkeskortet och tillämpningen av varningsmeka-
nismen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG.

Handläggning av ansökan om yrkeskort

4 §

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål kontrollera att ansökan är

fullständig.

Om det finns skälig anledning att anta att uppgifterna i ansökan inte är till-

räckliga för att ett europeiskt yrkeskort ska kunna utfärdas, får den behöriga
myndigheten begära ytterligare uppgifter från den behöriga myndigheten i
den stat från vilken ansökan har överförts. Den behöriga myndigheten får i ett

background image

7

SFS 2016:157

sådant fall också begära att den behöriga myndigheten i den andra staten läm-
nar bestyrkta kopior av handlingar som behövs för prövningen av ansökan.

Beslut om europeiskt yrkeskort

5 §

Om ansökan avser etablering enligt den generella ordningen för erkän-

nande av yrkeskvalifikationer eller tillfällig yrkesutövning inom säkerhets-
yrken eller hälso- och sjukvårdsyrken som inte erkänns automatiskt, ska den
behöriga myndigheten besluta i ärendet inom två månader från den tidpunkt
då myndigheten tog emot ansökan.

6 §

Om ansökan avser etablering enligt någon form av automatiskt erkän-

nande, ska den behöriga myndigheten besluta i ärendet inom en månad från
den tidpunkt då myndigheten tog emot ansökan.

7 §

De tidsfrister som anges i 5 och 6 §§ får vid behov förlängas med två

veckor. Den behöriga myndigheten ska informera yrkesutövaren om förläng-
ningen och skälen för denna.

Om det är absolut nödvändigt, får tidsfristen därefter förlängas med ytterli-

gare två veckor.

8 §

Den behöriga myndigheten får besluta att inte utfärda ett europeiskt yr-

keskort, om de uppgifter som krävs inte har kommit in inom de tidsfrister som
anges i 5–7 §§ trots att komplettering har begärts enligt 4 §.

9 §

Om den behöriga myndigheten inte har fattat något beslut inom de tids-

frister som anges i 5–7 §§, ska ansökan anses vara beviljad. Detsamma gäller
om den behöriga myndigheten har beslutat om ett lämplighetsprov men inte
har anordnat provet inom en månad från tidpunkten för beslutet.

10 §

Om den behöriga myndigheten beslutar att bevilja en ansökan om

europeiskt yrkeskort eller om ansökan enligt 9 § ska anses vara beviljad, ska
det europeiska yrkeskortet samtidigt skickas till yrkesutövaren via IMI.

6 kap. Förfarandet i ärenden om europeiskt yrkeskort för
yrkesutövning i en annan stat

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller ansökningar om ett europeiskt yr-

keskort för yrkesutövning i en annan stat inom EES eller i Schweiz enligt 19 §
lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

2 §

De yrken som omfattas av bestämmelserna om europeiskt yrkeskort är

1. sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård,
2. apotekare,
3. fysioterapeut (sjukgymnast),
4. bergsguide, och
5. fastighetsmäklare.
Av dessa yrken utgör fysioterapeut (sjukgymnast) ett sådant yrke som av-

ses i 6 § första stycket 2.

background image

8

SFS 2016:157

3 §

Ytterligare bestämmelser om europeiskt yrkeskort finns i Kommissio-

nens genomförandeförordning (EU) 2015/983 av den 24 juni 2015 om förfa-
randet för utfärdande av det europeiska yrkeskortet och tillämpningen av var-
ningsmekanismen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/36/EG.

Ansökan om europeiskt yrkeskort

4 §

En ansökan om ett europeiskt yrkeskort ska göras elektroniskt i IMI.

Handläggning av ansökan om yrkeskort

5 §

Inom en vecka efter att ansökan tagits emot ska den behöriga myndighe-

ten

1. bekräfta mottagandet, och
2. om det saknas uppgifter, uppmana den sökande att komma in med kom-

pletterande underlag.

Den behöriga myndigheten ska kontrollera att den sökande är lagligen

etablerad i Sverige och att alla nödvändiga handlingar som har utfärdats i
Sverige är giltiga och äkta.

Om det finns skäl att anta att en handling inte är giltig eller äkta, ska den

behöriga myndigheten begära upplysningar från det organ som har utfärdat
den eller begära en bestyrkt kopia av handlingen från den sökande.

Överföring av ansökan om yrkeskort till en annan stat

6 §

Den behöriga myndigheten ska inom en månad från utgången av den

tidsfrist som anges i 5 § första stycket, eller från den senare tidpunkt då be-
gärda kompletteringar har kommit in, besluta att överföra ansökan till den be-
höriga myndigheten i den stat där yrkesutövningen avses ske, om ansökan av-
ser

1. etablering, eller
2. tillfällig yrkesutövning inom ett säkerhetsyrke eller ett hälso- och sjuk-

vårdsyrke som inte erkänns automatiskt.

Efter att ett beslut om överföring har fattats, ska ansökan överföras utan

dröjsmål. I samband med överföringen ska den sökande få information om
hur långt handläggningen av ärendet har fortskridit.

Utfärdande av yrkeskort i Sverige

7 §

Den behöriga myndigheten ska utfärda ett europeiskt yrkeskort, om

1. ansökan avser tillfällig yrkesutövning inom ett yrke som inte omfattas av

6 § första stycket 2,

2. den sökande är lagligen etablerad i Sverige inom samma yrke som an-

sökan avser, och

3. yrket är reglerat i Sverige.
Om yrket inte är reglerat i Sverige, förutsätter utfärdandet av ett europeiskt

yrkeskort att den sökande även har utövat yrket i minst ett år i en eller flera
stater inom EES eller i Schweiz under de senaste tio åren.

Yrkeserfarenhet enligt andra stycket får dock inte krävas, om utbildningen

för yrket är reglerad i Sverige.

background image

9

SFS 2016:157

8 §

Den behöriga myndigheten ska fatta beslut om utfärdande av ett europe-

iskt yrkeskort inom tre veckor från utgången av den tidsfrist som anges i 5 §
eller från den senare tidpunkt då begärda kompletteringar har kommit in.

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål vidarebefordra det europe-

iska yrkeskortet till den behöriga myndigheten i den stat där yrket avses att ut-
övas och informera den sökande om detta.

9 §

Om innehavaren av ett europeiskt yrkeskort som har utfärdats i Sverige

vill utöva yrket tillfälligt i en annan stat än den som angavs i ansökan, får
innehavaren ansöka hos den behöriga myndigheten om en sådan utökning.

10 §

Innehavaren av ett europeiskt yrkeskort som har utfärdats i Sverige ska

informera den behöriga myndigheten om väsentliga förändringar i den fak-
tiska situation som har uppgetts i ärendet.

11 §

Den behöriga myndigheten ska vid behov uppdatera det europeiska yr-

keskortet och vidarebefordra detta till den berörda staten.

7 kap. Myndighetsuppgifter

Behöriga myndigheter

1 §

De myndigheter som är behöriga myndigheter för reglerade yrken i Sve-

rige enligt denna förordning anges i bilagan till denna förordning.

2 §

Universitets- och högskolerådet är behörig myndighet enligt 5 och

6 kap. när det gäller europeiska yrkeskort för yrken som inte är reglerade i
Sverige.

Rådgivningscentrum

3 §

Universitets- och högskolerådet är rådgivningscentrum enligt artikel

57b i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Samordnande myndighet för IMI

4 §

Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndighetssam-

arbetet i IMI när det gäller yrkeskvalifikationsdirektivet.

Gemensam kontaktpunkt

5 §

Tillväxtverket ansvarar för att det, genom den gemensamma kontakt-

punkt som har upprättats enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre
marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,
tillhandahålls

1. elektronisk information om reglerade yrken och reglerade utbildningar i

Sverige i enlighet med artikel 57 i yrkeskvalifikationsdirektivet, och

2. en elektronisk förmedlingsfunktion i enlighet med artikel 57a i yrkes-

kvalifikationsdirektivet.

Den information som tillhandahålls ska i lämplig utsträckning vara till-

gänglig även på engelska.

background image

10

SFS 2016:157

6 §

De behöriga myndigheterna ska till Tillväxtverket lämna den informa-

tion som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt
5 § att tillhandahålla elektronisk information om reglerade yrken i Sverige.

Den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin

skyldighet enligt 5 § att tillhandahålla elektronisk information om reglerade
utbildningar i Sverige ska lämnas till Tillväxtverket av

1. Statens skolverk, i fråga om utbildningar på gymnasial nivå,
2. Universitets- och högskolerådet, i fråga om högskoleutbildningar, och
3. Myndigheten för yrkeshögskolan, i fråga om utbildningar inom yrkes-

högskolan.

7 §

Den elektroniska förmedlingsfunktion som avses i 5 § ska göra det möj-

ligt att kommunicera med de behöriga myndigheterna och vidta åtgärder en-
ligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna för-
ordning, med undantag för kompensationsåtgärder enligt 3 kap. 5 och 6 §§
denna förordning.

Tillväxtverkets befattning med handlingar skickade för befordran genom

den elektroniska förmedlingsfunktionen är begränsad till enbart vad som är
nödvändigt för att kunna vidareförmedla handlingarna.

Varje behörig myndighet ska vara ansluten till förmedlingsfunktionen.

Utfärdande av intyg för yrkesutövning i en annan stat

8 §

De behöriga myndigheterna ska, med undantag för sådana intyg som av-

ses i 9 och 10 §§, utfärda de intyg om rätten att utöva yrket i Sverige som be-
hövs för att utöva ett reglerat yrke i en annan stat inom EES eller i Schweiz.

De behöriga myndigheterna får vid behov begära in nödvändigt underlag

för ett intyg från den person som behöver intyget.

9 §

Universitets- och högskolerådet ska, på begäran av den som har ett

svenskt examens- eller utbildningsbevis från en utbildning på grundskole- el-
ler gymnasienivå, en utbildning på högskolenivå eller en annan eftergymna-
sial utbildning, utfärda det intyg som krävs för att examens- eller utbildnings-
beviset ska godtas som ett bevis på formella kvalifikationer

i en annan stat

inom EES eller i Schweiz.

10 §

Bestämmelser om att auktoriserade handelskamrar får utfärda de intyg

om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att styrka yrkeserfarenhet
finns i handelskammarförordningen (1990:733).

Rådet för reglerade yrken

11 §

Vid Universitets- och högskolerådet ska det finnas ett råd för reglerade

yrken.

Rådet ska organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte i fråga om tillämp-

ningen av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna
förordning.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för sekretariatsfunktionen i rådet.

12 §

Generaldirektören för Universitets- och högskolerådet är rådets ordfö-

rande.

background image

11

SFS 2016:157

De behöriga myndigheterna och Kommerskollegium ska vara represente-

rade i rådet.

13 §

Rådet ska samråda med representanter för andra myndigheter, företrä-

dare för bransch- och arbetstagarorganisationer och andra intressenter i syfte
att inhämta synpunkter av betydelse för erkännande av yrkeskvalifikationer
och tillfällig yrkesutövning.

8 kap. Myndighetssamarbete

1 §

De behöriga myndigheterna ska bedriva ett nära samarbete med och bi-

stå behöriga myndigheter och rådgivningscentrum i övriga stater inom EES
och i Schweiz med upplysningar i syfte att underlätta tillämpningen av yrkes-
kvalifikationsdirektivet.

Universitets- och högskolerådet ska ha de uppgifter som avses i första

stycket i fråga om yrken som inte är reglerade i Sverige.

Underrättelser om förbud eller begränsning att utöva vissa yrken

2 §

Bestämmelser om skyldighet för en ansvarsnämnd att underrätta behö-

riga myndigheter i andra stater inom EES och i Schweiz om domar och beslut
om förbud eller begränsning av en persons yrkesutövning finns i fråga om

1. hälso- och sjukvårdsyrken, i 9 kap. 18 § patientsäkerhetslagen

(2010:659),

2. lärar- och förskolläraryrket, i 2 kap. 24 § skollagen (2010:800), och
3. veterinäryrket, i 7 kap. 16 § lagen (2009:302) om verksamhet inom dju-

rens hälso- och sjukvård.

3 §

Om en domstol fattar ett beslut som avses i någon av de bestämmelser

som anges 2 §, ska domstolen senast dagen efter den dag då beslutet har med-
delats underrätta den berörda ansvarsnämnden. Detsamma gäller om en dom-
stol ändrar ett sådant beslut.

4 §

Universitets- och högskolerådet är mottagare av underrättelser från

andra stater inom EES och Schweiz om förbud eller begränsning för en per-
son att där utöva ett yrke som motsvarar ett yrke som avses i 2 §. Rådet ska så
snart som möjligt vidarebefordra en sådan underrättelse till

1. Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, i fråga om yrken

som motsvarar de yrken som avses i 2 § 1,

2. Statens skolverk och Statens skolinspektion,

i fråga om yrken som mot-

svarar de yrken som avses i 2 § 2, och

3. Statens jordbruksverk, i fråga om yrken som motsvarar det yrke som av-

ses i 2 § 3.

Övriga underrättelser som rör yrkesutövningen

5 §

Om en yrkesutövare som utövar sitt yrke i Sverige med stöd av lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna förordning har
blivit föremål för disciplinära eller andra åtgärder eller straffrättsliga påfölj-
der som kan påverka utövandet av yrket, ska den behöriga myndigheten infor-
mera den behöriga myndigheten i yrkesutövarens ursprungsstat.

background image

12

SFS 2016:157

En behörig myndighet som mottar motsvarande uppgifter från en behörig

myndighet i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska informera avsändaren
om vilka åtgärder som vidtas med anledning av uppgifterna.

6 §

Om en innehavare av ett europeiskt yrkeskort blir föremål för ett beslut

som innebär att hans eller hennes yrkesutövning förbjuds eller begränsas i
Sverige, ska den behöriga myndigheten uppdatera innehavarens akt i IMI med
uppgifter om detta. Detsamma gäller om ett sådant beslut senare upphör att
gälla.

Innehavaren av det europeiska yrkeskortet och de behöriga myndigheter

som har tillgång till den berörda IMI-akten ska utan dröjsmål informeras om
alla uppdateringar. Den behöriga myndigheten ska ta bort uppgifterna i IMI-
akten när de inte längre behövs.

Underrättelser om falska intyg

7 §

Om en yrkesutövare döms till ansvar för att ha åberopat ett falskt intyg i

ett ärende enligt denna förordning, ska Universitets- och högskolerådet be-
sluta att underrätta de behöriga myndigheterna i övriga stater inom EES och i
Schweiz om detta. Detsamma gäller om en domstol ändrar en sådan dom.

Underrättelsen ska göras senast tre dagar efter den dag då domen har med-

delats.

8 §

En domstol som dömer till ansvar för en sådan gärning som avses i 7 §,

ska senast dagen efter den dag då domen har meddelats underrätta Universi-
tets- och högskolerådet om domen. Detsamma gäller om en domstol ändrar en
sådan dom.

9 §

Universitets- och högskolerådet är mottagare av underrättelser om

falska intyg från andra stater inom EES och Schweiz. Rådet ska så snart som
möjligt vidarebefordra en sådan underrättelse till den behöriga myndigheten
för yrket.

Uppgifter som gäller tillfälliga yrkesutövare

10 §

Om det finns skälig misstanke om att en yrkesutövare som utövar eller

vill utöva sitt yrke i Sverige inte är lagligen etablerad eller inte följer god sed
i etableringsstaten, ska den behöriga myndigheten begära upplysningar om
detta från den behöriga myndigheten i etableringsstaten. Detsamma gäller om
det finns skälig misstanke om att yrkesutövaren är eller har varit föremål för
en yrkesrelaterad disciplinär eller straffrättslig påföljd i etableringsstaten.

Universitets- och högskolerådet får begära de upplysningar som avses i

första stycket i fråga om yrken som inte är reglerade i Sverige.

11 §

De behöriga myndigheterna ska med behöriga myndigheter i andra sta-

ter inom EES och i Schweiz utbyta sådana uppgifter som är nödvändiga för
att en tjänstemottagares klagomål mot en yrkesutövare som tillfälligt utövar
ett yrke i en annan stat än i etableringsstaten ska kunna utredas. Tjänstemotta-
garen ska informeras om de åtgärder som gjorts med anledning av klagomå-
let.

background image

13

SFS 2016:157

Utbyte av information

12 §

Om den behöriga myndigheten för ett yrke inte utövar tillsyn över yr-

ket, ska den behöriga myndigheten och tillsynsmyndigheten informera varan-
dra i den utsträckning som krävs för att de uppgifter som anges i detta kapitel
ska kunna fullgöras.

13 §

IMI ska användas för utbyte av information med behöriga myndigheter

och rådgivningscentrum i andra stater inom EES och i Schweiz enligt denna
förordning.

Bestämmelser om användning av IMI finns i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt
samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upp-
hävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen).

14 §

Bestämmelser om behandling av personuppgifter och sekretess finns i

IMI-förordningen, personuppgiftslagen (1998:204) och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

9 kap. Anmälnings- och rapporteringsskyldighet till Europeiska
kommissionen

1 §

Universitets- och högskolerådet ska till Europeiska kommissionen och,

vad gäller punkterna 1, 2 och 4, till övriga stater inom EES och till Schweiz,

1. lämna underrättelse om motiverade förslag till föreskrifter om undantag

från yrkesutövarens möjlighet att välja mellan anpassningsperiod och lämp-
lighetsprov,

2. via IMI anmäla de författningar som antas i fråga om utfärdande av bevis

på formella kvalifikationer för arkitekter, inklusive uppgift om utbildningens
längd och innehåll,

3. via IMI anmäla de författningar som antas i fråga om utfärdande av be-

vis på formella kvalifikationer som ger behörighet att utöva yrkesverksamhet
som apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska, specialistläkare, specialist-
tandläkare, tandläkare och veterinär, inklusive uppgift om utbildningens
längd och innehåll,

4. anmäla föreskrifter om partiell befrielse från vissa moment i specialist-

läkarutbildningen,

5. löpande lämna uppgifter om förändringar avseende reglerade yrken och

utbildningar i Sverige,

6. vartannat år lämna en rapport om de krav på yrkeskvalifikationer som

under den senaste tvåårsperioden har tagits bort eller mildrats,

7. inom sex månader från det att ett nytt eller högre krav på yrkeskvalifika-

tioner har införts lämna uppgift om kravet och skälen för detta,

8. vartannat år lämna en rapport om tillämpningen av systemet för erkän-

nande av yrkeskvalifikationer enligt yrkeskvalifikationsdirektivet, med en be-
skrivning av de problem som tillämpningen för med sig och statistik över de
beslut som har fattats, inklusive information om antalet och typer av fattade
beslut, och

9. vid behov lämna de uppgifter som krävs inför Europeiska kommissio-

nens rapporter om genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.

background image

14

SFS 2016:157

2 §

En myndighet som avser att meddela sådana föreskrifter som avses i 1 §

1 ska i god tid inhämta synpunkter från Universitets- och högskolerådet och
därefter underrätta rådet om sitt förslag. Myndigheten ska även ange på vilka
grunder begränsningen är nödvändig och proportionerlig i förhållande till ett
allmänt intresse.

Av artikel 14.2 i yrkeskvalifikationsdirektivet framgår att föreskrifter som

avses i 1 § 1 får tillämpas, om inte Europeiska kommissionen meddelar annat
inom tre månader efter mottagandet av underrättelsen.

3 §

Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska

kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 3 och 4 ska lämnas till rådet av So-
cialstyrelsen.

4 §

Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska

kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 5, 6 och 7 ska lämnas till rådet av de
behöriga myndigheterna, Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögsko-
lan.

Informationen enligt första stycket ska lämnas löpande och i de fall som

avses i 1 § 7 senast tre månader efter det att förändringen har införts.

5 §

De behöriga myndigheterna ska på begäran av Universitets- och hög-

skolerådet lämna den information som behövs för att rådet ska kunna fullgöra
sin skyldighet enligt 1 § 8 och 9.

10 kap. Bemyndiganden

1 §

Den behöriga myndigheten för ett yrke får, med undantag för vad som

anges i andra stycket, meddela föreskrifter om

1. anpassningsperiod och lämplighetsprov,
2

. undantag från rätten att välja kompensationsåtgärd,

3. vilka uppgifter en yrkesutövare som med stöd av lagen (2016:145) om

erkännande av yrkeskvalifikationer tillfälligt utövar sitt yrke i Sverige ska till-
handahålla tjänstemottagarna, och

4. verkställighet av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och

denna förordning.

Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som anges i första stycket när

det gäller väktare.

2 §

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om

1. automatiskt erkännande vid gemensamma utbildningsprinciper enligt 15

och 16 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer för yrken
som inte är reglerade i Sverige,

2. europeiskt yrkeskort för yrken som inte är reglerade yrken i Sverige, och
3. utfärdande av intyg som avses i 7 kap. 8 §.

3 §

Kommerskollegium får meddela föreskrifter om informationsutbyte ge-

nom IMI.

background image

15

SFS 2016:157

11 kap. Besluts giltighet och överklagande

1 §

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat anges i

beslutet.

2 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 6 § om att inhämta Universitets- och högskole-

rådets yttrande, tillämpas första gången på ansökningar som kommer in till
den behöriga myndigheten efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

16

SFS 2016:157

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR
REGLERADE YRKEN I SVERIGE

I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga myn-
digheter för reglerade yrken i Sverige.

Behörig myndighet är
1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om

a) brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor,

b) kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods, och
c) kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor,

2. Socialstyrelsen, i fråga om

a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) barnmorska,
e) biomedicinsk analytiker,
f) dietist,
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) kiropraktor,
i) logoped,
j) läkare,
k) specialistläkare,
l) naprapat,
m) optiker,
n) ortopedingenjör,
o) psykolog,
p) psykoterapeut,
q) receptarie,
r) röntgensjuksköterska,
s) sjukhusfysiker,
t) sjuksköterska,
u) specialistsjuksköterska,
v) tandhygienist,
w) tandläkare,
x) specialisttandläkare, och
y) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,

3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om

a) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap. 20 §

2 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap. 20 §

2 förordningen om bekämpningsmedel, och

c) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap. 16 § 1

och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,
4. Finansinspektionen, i fråga om ansvarig för aktuariefunktionen i ett försäk-
ringsföretag,

background image

17

SFS 2016:157

5. Kammarkollegiet, i fråga om

a) auktoriserade tolkar, och
b) auktoriserade translatorer,

6. Länsstyrelsen i Stockholms län, i fråga om väktare,
7. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om

a) fastighetsmäklare, och
b) hyresförmedlare,

8. Statens skolverk, i fråga om

a) lärare, och
b) förskollärare,

9. Universitets- och högskolerådet, i fråga om bergsguider,
10. Naturvårdsverket, i fråga om kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer,
11. Elsäkerhetsverket, i fråga om elinstallatörer,
12. Transportstyrelsen, i fråga om

a) besiktningstekniker,
b) taxiförare,
c) utbildningsledare vid trafikskola,
d) trafiklärare,
e) lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning,
f) lärare för riskutbildning,
g) lärare för mopedutbildning som kräver körkortsbehörighet AM, och
h) lärare för moped-, snöskoter- och terränghjulingsutbildning som kräver

förarbevis,
13. Patentombudsnämnden, i fråga om auktoriserade patentombud,
14. Statens jordbruksverk, i fråga om

a) veterinär,
b) djursjukskötare,
c) godkänd hovslagare,
d) legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) godkänd för verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård,

e) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap. 20 §

1 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, och

f) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap. 20 §

1 förordningen om bekämpningsmedel,
15. Boverket, i fråga om

a) energiexperter,
b) sakkunniga inom brandskydd,
c) sakkunniga funktionskontrollanter,
d) sakkunniga rörande kulturvärden,
e) sakkunniga rörande tillgänglighet,
f) kontrollansvariga, och
g) yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motor-

drivna anordningar,
16. Arbetsmiljöverket, i fråga om

a) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap. 16 § 2

och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) yrkesdykare,
c) sprängarbas, och
d) arbete med medicinska kontroller.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016