SFS 2016:158 Förordning om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

160158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:149) om
bevakningsföretag m.m.;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.

2

dels att 27 § ska upphöra att gälla,
dels att 19–26 §§ ska ha följande lydelse.

19 §

3

En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om

bevakningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1. yrkesutövarens namn, personnummer eller födelsedatum, postadress och

telefonnummer,

2. den verksamhet eller de verksamheter som yrkesutövaren avser att till-

fälligt utöva i Sverige, och

3. eventuella försäkringar för den ersättningsskyldighet som yrkesutövaren

kan ådra sig i bevakningsverksamheten.

En förhandsanmälan ska även innehålla
1. bevis om yrkesutövarens medborgarskap,
2. intyg om att yrkesutövaren uppfyller kraven enligt 6 § lagen (2016:145)

om erkännande av yrkeskvalifikationer och att det vid utfärdandet av intyget
inte finns något förbud för honom eller henne att utöva yrket,

3. examens- eller utbildningsbevis som har utfärdats av en behörig myndig-

het i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam, och

4. intyg om att yrkesutövaren inte har dömts för brott.

20 §

4

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får med anledning av

en förhandsanmälan göra en kontroll av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer
innan han eller hon första gången börjar utöva yrket i Sverige. En sådan för-
handskontroll får göras endast om syftet med kontrollen är att undvika att
tjänstemottagarnas hälsa eller säkerhet skadas allvarligt till följd av bristande
yrkeskvalifikationer hos yrkesutövaren och om kontrollen inte går utöver vad
som är nödvändigt för syftet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse av 27 § 2009:312.

3 Senaste lydelse 2009:312.

4 Senaste lydelse 2009:312.

SFS 2016:158

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:158

21 §

5

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska

1. utan föregående kontroll av yrkeskvalifikationerna skriftligen underrätta

yrkesutövaren om att förutsättningarna som avses i 3 b § första stycket 1 och
2 respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen (1974:191) om bevakningsföre-
tag är uppfyllda, eller

2. efter att ha kontrollerat yrkeskvalifikationerna, underrätta yrkesutövaren

om att han eller hon

a) behöver genomgå ett lämplighetsprov, eller
b) uppfyller förutsättningarna som avses i 3 b § första stycket 1 och 2 re-

spektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen om bevakningsföretag.

Vid förhandskontroll gäller även bestämmelserna om partiellt tillträde i

3 kap. 8 och 9 §§ förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner.

22 §

6

En underrättelse enligt 21 § ska lämnas inom en månad från det att

myndigheten har tagit emot en fullständig förhandsanmälan.

Om tidsfristen i första stycket inte kan hållas, ska myndigheten inom

samma tidsfrist informera yrkesutövaren om orsaken till förseningen. Orsa-
ken till förseningen ska åtgärdas under påföljande månad. En underrättelse
enligt 21 § ska lämnas inom två månader från det att orsaken till förseningen
har åtgärdats.

23 §

7

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska underrätta yrkes-

utövaren om behovet av lämplighetsprov enligt 21 § första stycket 2 a om den
bedömer att det finns en väsentlig skillnad mellan yrkesutövarens yrkeskvali-
fikationer och den yrkesutbildning som krävs i Sverige för den verksamhet
som förhandsanmälan avser och att skillnaden är skadlig för folkhälsa eller
säkerhet och inte kan kompenseras genom yrkesutövarens yrkeserfarenhet
eller genom kunskap, färdigheter och kompetenser som uppnåtts genom livs-
långt lärande och formellt godkänts av ett relevant organ.

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska besluta om huruvida

tillhandahållande av tjänsten ska tillåtas senast en månad från det att ett beslut
om lämplighetsprov har fattats.

24 §

8

Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten inte har vidtagit

de åtgärder som anges i 22 § inom de tidsfrister som anges där, gäller inte kra-
vet på att en person ska ha underrättats enligt 3 b § första stycket 3 lagen
(1974:191) om bevakningsföretag för att ha auktorisation respektive 4 a §
första stycket 3 samma lag för att vara godkänd. Vidare ska personen i sådant
fall anses uppfylla de villkor för auktorisation av tillfällig verksamhet respek-
tive villkor för godkännande vid tillfälligt arbete som anges i denna förord-
ning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

25 §

9

En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om

bevakningsföretag ska förnyas årligen, om yrkesutövaren avser att fortsätt-
ningsvis tillfälligt utöva verksamheten i Sverige.

5 Senaste lydelse 2009:312.

6 Senaste lydelse 2009:312.

7 Senaste lydelse 2009:312.

8 Senaste lydelse 2009:312.

9 Senaste lydelse 2009:312.

background image

3

SFS 2016:158

Om de faktiska omständigheter som avses i de handlingar som bifogats en

tidigare förhandsanmälan ändras, ska yrkesutövaren ge in kompletterande ak-
tuella handlingar.

26 §

10

Länsstyrelsen i Stockholms län utför de uppgifter som följer av för-

ordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 2009:312.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016