SFS 2016:159 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

160159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot

olyckor

2

dels att 3 kap. 11 a och 12 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

3

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse av
3 kap. 11 a § 2007:686
3 kap. 12 § 2008:1220.

3 Senaste lydelse 2008:1220.

SFS 2016:159

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016