SFS 2016:161 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

160161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369)

2

dels att 5 kap. 20–22 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 1–3, 6, 8, 10, 12 och 14 §§ ska utgå,
dels att 3 kap. 4, 5, 7 och 9 §§, 4 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 1–19 §§, 6 kap. 1

och 3 §§ och 8 kap. 1, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före 5 kap. 2, 12 och 18 §§ ska införas nya rubriker av

följande lydelse.

3 kap.

4 §

För legitimation som kiropraktor krävs fullgjord utbildning som kiro-

praktor som avslutats efter utgången av år 1994 och som omfattar minst fyra
års studier på heltid. Studierna ska ge grundläggande teoretiska och kliniska
kunskaper i medicinska ämnen med särskild inriktning på manuell medicin.
Utbildningen ska avslutas med ett examensarbete.

Praktisk tjänstgöring som kiropraktor enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetsla-

gen (2010:659) ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltids-
tjänstgöring efter avslutad utbildning. Tjänstgöringen ska fullgöras under
handledning.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om utbildning och så-

dan praktisk tjänstgöring för kiropraktorer som avses i denna paragraf.

5 §

Praktisk tjänstgöring som läkare enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) (allmäntjänstgöring) ska fullgöras under en tid som motsvarar
minst ett år och sex månaders heltidstjänstgöring efter avlagd läkarexamen,
fördelade enligt följande.

1. Nio månader inom dels invärtesmedicinska specialiteter och barn- och

ungdomsmedicin, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var
och en av de båda grupperna om tre månader,

2. tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, och
3. sex månader inom allmänmedicin.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse av 5 kap. 21 § 2012:315.

SFS 2016:161

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:161

Allmäntjänstgöring ska fullgöras under handledning genom anställning

som läkare för allmäntjänstgöring (blockförordnande). Om det finns synner-
liga skäl, får Socialstyrelsen medge undantag från kravet på att tjänstgöringen
ska fullgöras genom ett blockförordnande. För yrkespraktik som ska erkännas
enligt 18 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer gäller
särskilda bestämmelser.

Allmäntjänstgöringen ska avslutas med ett kunskapsprov som anordnas av

de universitet som har tillstånd att utfärda läkarexamen. Kunskapsprovet ska
avse måluppfyllelsen för allmäntjänstgöringen i dess helhet.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om allmäntjänstgöring

enligt denna paragraf, dock inte om kunskapsprov.

7 §

För legitimation som naprapat krävs fullgjord utbildning som naprapat

som omfattar minst fyra års studier på heltid. Studierna ska ge grundläggande
teoretiska och kliniska kunskaper i medicinska ämnen med särskild inriktning
på manuell medicin. Utbildningen ska avslutas med ett examensarbete.

Praktisk tjänstgöring som naprapat enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltids-
tjänstgöring efter avslutad utbildning. Tjänstgöringen ska fullgöras under
handledning.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om utbildning och så-

dan praktisk tjänstgöring för naprapater som avses i denna paragraf.

9 §

Praktisk tjänstgöring som psykolog enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhets-

lagen (2010:659) ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års hel-
tidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen. Tjänstgöringen ska fördelas på
verksamhetsområden.

Tjänstgöringen ska fullgöras under handledning av en legitimerad psyko-

log inom offentlig verksamhet eller i privat verksamhet som har godkänts för
sådan tjänstgöring av Socialstyrelsen. För yrkespraktik som ska erkännas en-
ligt 18 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer gäller sär-
skilda bestämmelser.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verksamhetsområden enligt

första stycket och ytterligare föreskrifter om sådan praktisk tjänstgöring för
psykologer som avses i denna paragraf.

4 kap.

1 §

För att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens ska han

eller hon förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som före-
skrivs för specialistkompetensen genom att genomgå specialiseringstjänstgö-
ring under minst fem år. Specialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom
tjänstgöring som läkare under handledning och genom deltagande i komplet-
terande utbildning. Meriter från utbildning som ligger till grund för en tidi-
gare uppnådd specialistkompetens eller från utbildning på forskarnivå får till-
godoräknas i specialiseringstjänstgöringen.

background image

3

SFS 2016:161

5 §

3

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens en-

ligt 1 eller 2 § kan uppnås,

2. tillgodoräknande av meriter från utbildning enligt 1 och 2 §§,
3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje

specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt

1 eller 2 §,

5. vilka övriga krav som ska gälla för vidareutbildning för specialistkompe-

tens enligt 1 och 2 §§,

6. tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetens-

kurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga
medel,

7. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker

ska få rekvirera läkemedel,

8. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel

och om den behörighet som sådan kompetens ger, och

9. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel.

5 kap.

1 §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskva-

lifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145)
om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i
anslutning till den lagen.

Härutöver ska bestämmelserna i detta kapitel gälla i fråga om de hälso- och

sjukvårdsyrken för vilka Socialstyrelsen är behörig myndighet enligt förord-
ningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Tillfällig yrkesutövning

2 §

En yrkesutövare som för första gången avser att tillfälligt utöva ett yrke

i Sverige, ska skriftligen underrätta Socialstyrelsen om detta (förhandsunder-
rättelse).

Underrättelsen ska förnyas årligen, om yrkesutövaren avser att fortsätt-

ningsvis tillfälligt utöva yrket i Sverige. Om de faktiska omständigheter som
avses i de handlingar som bifogats en tidigare underrättelse ändras, ska yrkes-
utövaren ge in kompletterande aktuella handlingar.

En underrättelse enligt denna paragraf ska även anses innefatta en ansökan

om tidsbegränsad legitimation och, i förekommande fall, tidsbegränsat bevis
om specialistkompetens (tidsbegränsade behörighetsbevis). Giltighetstiden
för ett sådant bevis får bestämmas till högst ett år.

3 §

Om yrkesutövarens yrkeskvalifikationer uppfyller kraven för automa-

tiskt erkännande, ska innehav av ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i
5 § 9 lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och som gäller
yrkesutövning i Sverige i tillämpliga fall anses utgöra en underrättelse enligt
2 §. Underrättelsen behöver inte förnyas enligt vad som anges i 2 § andra

3 Senaste lydelse 2014:1378.

background image

4

SFS 2016:161

stycket under de påföljande 18 månaderna. Giltighetstiden för behörighetsbe-
viset får i dessa fall bestämmas till högst 18 månader.

4 §

4

En yrkesutövare vars yrkeskvalifikationer som apotekare, barnmorska,

läkare, specialistläkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjuk-
vård, tandläkare eller specialisttandläkare uppfyller kraven för automatiskt er-
kännande ska, efter att ha lämnat en fullständig förhandsunderrättelse och
utan ytterligare prövning, utan dröjsmål få ett tidsbegränsat behörighetsbevis
för yrket.

5 §

I andra fall än som avses i 4 § får Socialstyrelsen med anledning av en

förhandsunderrättelse kontrollera yrkesutövarens yrkeskvalifikationer innan
han eller hon första gången börjar utöva yrket i Sverige. En sådan förhands-
kontroll får göras endast om syftet med kontrollen är att undvika att patienter-
nas hälsa skadas allvarligt till följd av bristande yrkeskvalifikationer hos
yrkesutövaren och om kontrollen inte går utöver vad som är nödvändigt för
syftet.

6 §

Socialstyrelsen ska i ärenden enligt 5 §

1. utan föregående kontroll av yrkeskvalifikationerna meddela ett tidsbe-

gränsat behörighetsbevis, eller

2. efter att ha kontrollerat yrkeskvalifikationerna
a) besluta att yrkesutövaren behöver genomgå ett lämplighetsprov, eller
b) meddela ett tidsbegränsat behörighetsbevis.

7 §

5

Ett beslut enligt 6 § ska meddelas inom en månad från det att Socialsty-

relsen har tagit emot en fullständig förhandsunderrättelse.

Om tidsfristen i första stycket inte kan hållas, ska myndigheten inom

samma tidsfrist informera yrkesutövaren om orsaken till förseningen. Orsa-
ken till förseningen ska åtgärdas under påföljande månad. Ett beslut enligt 6 §
ska meddelas inom två månader från det att orsaken till förseningen har åtgär-
dats.

8 §

Socialstyrelsen ska besluta om huruvida ett tidsbegränsat behörighets-

bevis ska meddelas inom en månad från det att ett beslut om lämplighetsprov
har fattats.

9 §

Om Socialstyrelsen inte fattar beslut inom de tidsfrister som anges i 7 §,

ska ansökan om tidsbegränsat behörighetsbevis anses beviljad.

10 §

En yrkesutövare med tidsbegränsat behörighetsbevis ska använda en i

4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) angiven yrkestitel och, i före-
kommande fall, en sådan specialisttitel som avses i 8 § samma kapitel, om

1. yrkesutövaren utövar yrke som apotekare, barnmorska, läkare, specia-

listläkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandlä-
kare eller specialisttandläkare och yrkeskvalifikationerna uppfyller kraven för
automatiskt erkännande, eller

2. yrkeskvalifikationerna har förhandskontrollerats enligt 5 §.

4 Senaste lydelse 2012:315.

5 Senaste lydelse 2013:618.

background image

5

SFS 2016:161

Yrkestiteln får kombineras med uppgift om att yrkesutövaren har ett tidsbe-

gränsat behörighetsbevis för yrket.

Bestämmelser om användning av yrkestitel vid tillfällig yrkesutövning i

övriga fall finns i 2 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yr-
keskvalifikationer.

11 §

Vid förhandskontroll gäller även bestämmelserna om partiellt tillträde

i 3 kap. 8 och 9 §§ förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer.

Etablering

12 §

6

Socialstyrelsen ska, efter ansökan av den som vill etablera sig i Sve-

rige, pröva yrkeskvalifikationerna och övriga förutsättningar för att få legiti-
mation, bevis om specialistkompetens eller bevis om rätt att kalla sig specia-
listsjuksköterska.

13 §

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt den gene-

rella ordningen finns i 9–11 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskva-
lifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

14 §

Yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan stat inom EES eller

i Schweiz och som ger rätt att i denna stat utöva yrkesverksamhet som apote-
kare, barnmorska, läkare, specialistläkare, sjuksköterska med ansvar för all-
män hälso- och sjukvård, tandläkare eller specialisttandläkare, ska erkännas
automatiskt i de fall som anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

15 §

Om Socialstyrelsen har erkänt en yrkesutövares yrkeskvalifikationer,

får myndigheten besluta att kontrollera yrkesutövarens språkkunskaper.

Legitimation får inte meddelas om yrkesutövaren inte har för yrket nöd-

vändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

16 §

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legiti-

mationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. patientsäker-
hetslagen (2010:659) om yrkesutövaren hade varit legitimerad.

17 §

För att få ett bevis om specialistkompetens krävs att yrkesutövaren har

en svensk legitimation som läkare eller tandläkare. Legitimationen får inte
vara tidsbegränsad. Bevis om specialistkompetens får endast utfärdas för spe-
cialiteter som anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

För att få kalla sig specialistsjuksköterska krävs att yrkesutövaren har en

svensk legitimation som sjuksköterska. Legitimationen får inte vara tidsbe-
gränsad. Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska får endast utfärdas
för inriktningar som avses i högskoleförordningen (1993:100).

Övriga bestämmelser

18 §

Socialstyrelsen ska se till att sökande enligt 2 och 12 §§ får de upplys-

ningar om svenska författningar som är nödvändiga för att utöva yrket.

6 Senaste lydelse 2013:1154.

background image

6

SFS 2016:161

Socialstyrelsen ska även i övrigt på förfrågan från en yrkesutövare i ett

EES-land eller i Schweiz som har för avsikt att utöva yrket i Sverige lämna
upplysningar om vad som gäller i fråga om självständig yrkesverksamhet
inom hälso- och sjukvården i Sverige.

19 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka handlingar som ska bifogas en underrättelse enligt 2 §,
2. förhandskontroll enligt 5 § och lämplighetsprov inom ramen för en för-

handskontroll enligt 6 §,

3. i vilka fall yrkeskvalifikationer ska erkännas automatiskt,
4. krav på och kontroll av språkkunskaper enligt 15 §, och
5. förutsättningar för erkännande av yrkespraktik enligt 18 § lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

6 kap.

1 §

Den som har genomgått någon annan utbildning utomlands än som av-

ses i 5 kap. ska efter ansökan få behörighetsbevis för ett yrke inom hälso- och
sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel för vilket det finns
bestämmelser om legitimation eller annan behörighet i Sverige, om han eller
hon

1. har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska

tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna ska motsvara
de svenska kraven,

2. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar, och
3. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språ-

ket.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimatio-

nen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659) om yrkesutövaren hade varit legitimerad.

3 §

7

En sjuksköterska, som har genomgått vidareutbildning i ett land som

inte omfattas av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan, ska efter ansökan
få bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska i Sverige, om

1. han eller hon har svensk legitimation som sjuksköterska, och
2. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll motsvarar specialist-

sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen (1993:100).

8 kap.

1 §

8

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen

(2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

7 Senaste lydelse 2013:618.

8 Senaste lydelse 2013:1154.

background image

7

SFS 2016:161

5 §

9

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska patientsäker-

hetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

2. hur information ska ges till patienter och deras närstående enligt 3 kap.

8 § patientsäkerhetslagen,

3. vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap.

10 § patientsäkerhetslagen, och

4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en prövotidsplan enligt 8 kap.

2 § patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förord-
ning. När det gäller frågor som avses i 5 kap. 1 § första stycket meddelar So-
cialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap.
1 § första stycket 4 förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer.

8 §

10

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen

lämna ut uppgifter

1. ur de register som förs enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistik-
framställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier,

2. som behövs i ett ärende om legitimation, särskilt förordnande att utöva

yrke eller bevis om specialistkompetens enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhets-
lagen, eller

3. som behövs för att utfärda intyg enligt 7 kap. 8 § förordningen

(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.
2. För ärenden om legitimation eller annat behörighetsbevis som har inletts

hos Socialstyrelsen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts gäller inte
5 kap. 15 §. För dessa ärenden gäller 8 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

Ärendeslag

Avgiftsklass

Legitimation (ej tidsbegränsad)

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsat)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

9 Senaste lydelse 2013:194.

10 Senaste lydelse 2013:194.

background image

8

SFS 2016:161

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)