SFS 2016:162 Förordning om ändring i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.

160162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1518) om
behörighet till vissa anställningar inom hälso- och
sjukvården m.m.;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § förordningen (1998:1518) om behörighet

till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande ly-
delse.

3 §

2

Behörig till annan anställning som läkare än som sägs i 2 § är den som

har specialistkompetens samt den som uppfyller kraven enligt artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005
om erkännande av yrkeskvalifikationer och punkt 5.1.4 i bilaga V till direkti-
vet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse 2012:314.

SFS 2016:162

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016