SFS 2016:163 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

160163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 6 och 7 a §§ förordningen (2006:196) om regis-

ter över hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse.

6 §

2

Registret får innehålla endast följande uppgifter:

1. namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identi-

tetsbeteckningar och kön,

2. folkbokföringsort,
3. yrke,
4. grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande av exa-

men,

5. specialitet,
6. datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialist-

kompetens,

7. datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis enligt 6 upphör att gälla,
8. beslut om partiellt tillträde,
9. beslut om prövotid och återkallelse av legitimation,
10. förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, och
11. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att

registerändamålen ska kunna tillgodoses.

7 a §

3

Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till uppgif-

terna i registret.

En offentlig vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1,

3 och 5–10.

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3, 5

och 7–9.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse 2013:639.

3 Senaste lydelse 2013:639.

SFS 2016:163

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:163

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)