SFS 2016:164 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

160164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)2

dels att 7 a kap. 2, 3 och 5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 7 a kap. 4 och 6 §§ ska betecknas 7 a kap. 2 och 3 §§,
dels att den nya 7 a kap. 2 § ska ha följande lydelse.

7 a kap.

2 §

3

Den som har annan utländsk utbildning än sådan som avses i 3 kap.

3 b § socialtjänstlagen (2001:453) ska få bevis om behörighet enligt 1 § om

1. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll motsvarar svensk so-

cionomexamen eller annan relevant examen enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av 8 kap. 3 §, och

2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller

norska språket och om svenska författningar.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse av
7 a kap. 2 § 2014:63
7 a kap. 3 § 2014:63
7 a kap. 5 § 2014:63
7 a kap. 6 § 2014:63.

3 Senaste lydelse av tidigare 7 a kap. 4 § 2014:63.

SFS 2016:164

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016