SFS 2016:165 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

160165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2015:284) med instruktion för

Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

6 §

Socialstyrelsen ska, utöver vad som anges i andra författningar, ansvara

för

1. Donationsregistret samt för att ta fram och utveckla statistik och register

inom sitt verksamhetsområde, och

2. att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specia-

listkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas
med statliga medel.

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om

erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:165

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016