SFS 2016:167 Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

160167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsmäklarförordningen
(2011:668);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om fastighetsmäklarförordningen

(2011:668)

2

dels att 16–19 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 3–6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 16 § ska sättas närmast före 3 §,
dels att det närmast före 4 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Erkännande av vissa utländska yrkeskvalifikationer

3 §

3

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskva-

lifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom
EES eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer och i de föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen.

Underrättelse om tillfällig yrkesutövning

4 §

4

Den som för första gången avser att tillfälligt utöva fastighetsmäklar-

yrket i Sverige enligt de bestämmelser som avses i 3 § ska, i stället för det
som anges i 1 §, på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäk-
larinspektionen.

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgift om fastighets-

mäklarens namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-post-
adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som han
eller hon driver sin verksamhet under. Det ska framgå av underrättelsen om
verksamheten omfattar förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastig-
hetsmäklarlagen (2011:666) eller endast förmedling av hyresrätter. Vidare
ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren avser att bedriva verk-
samhet i Sverige.

Till underrättelsen ska det fogas

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse av
18 § 2012:26
19 § 2012:26.

3 Senaste lydelse 2012:26.

4 Senaste lydelse 2012:26.

SFS 2016:167

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:167

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. bevis om mäklarens nationalitet,
2. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §

fastighetsmäklarlagen, och

3. intyg om att mäklaren uppfyller kraven för tillfällig yrkesutövning enligt

lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till den lagen.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bevis

och intyg enligt tredje stycket.

5 §

5

När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar kommit in till

Fastighetsmäklarinspektionen ska mäklaren anses registrerad enligt 5 § fas-
tighetsmäklarlagen (2011:666). Registreringen gäller under ett år och får för-
nyas på begäran av den registrerade. Om de faktiska omständigheter som av-
ses i de handlingar som bifogats en tidigare underrättelse ändras, ska mäkla-
ren ge in kompletterande aktuella handlingar.

6 §

Innehav av ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 5 § 9 lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och som gäller yrkesutöv-
ning i Sverige ska anses utgöra en förhandsunderrättelse enligt 4 §.

En registrering enligt 5 § som grundas på en underrättelse enligt första

stycket gäller under 18 månader.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2012:26.