SFS 2016:169 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

160169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 5 kap. 10 § och 7 kap. 4 § plan- och byggför-

ordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

5 kap.

10 §

2

En besiktning enligt 8 eller 9 § ska utföras av någon vars kompetens

för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll och Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93, eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmel-
ser i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet.

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifi-

kationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

7 kap.

4 §

Byggnadsnämnden ska godta certifierade kontrollansvariga och funk-

tionskontrollanter samt utlåtanden från sakkunniga vars kompetens har
styrkts genom certifiering. Nämnden ska även godta kontrollansvariga,
funktionskontrollanter och utlåtanden från sakkunniga som har styrkt sin
kompetens på annat motsvarande sätt enligt bestämmelser i ett annat land
inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifi-

kationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse 2011:819.

SFS 2016:169

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:169

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)