SFS 2016:170 Förordning om ändring i förordningen (2010:1053) om auktorisation av patentombud

160170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1053) om
auktorisation av patentombud;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2010:1053) om auktori-

sation av patentombud

dels att 8, 9 och 16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att 5, 7 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 17 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Bevis

om auktorisation”.

5 §

En ansökan om auktorisation görs hos Patentombudsnämnden.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

7 §

2

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskva-

lifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

21 §

Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teore-

tisk utbildning, yrkeserfarenhet och kunskapsprov för auktorisation.

Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om aukto-

risation och registrering av patentombud.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

SFS 2016:170

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016