SFS 2016:171 Förordning om ändring i förordningen (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden

160171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1054) med
instruktion för Patentombudsnämnden;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:1054) med instruktion

för Patentombudsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Patentombudsnämnden har till uppgift att

1. pröva frågor om auktorisation av patentombud,
2. anordna kunskapsprov för auktorisation,
3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,
4. pröva frågor om disciplinära åtgärder enligt lagen (2010:1052) om auk-

torisation av patentombud,

5. föra ett register över auktoriserade patentombud,
6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, registrering

och tillsyn, och

7. följa utvecklingen inom patentombudsområdet och särskilt beakta nya

förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över patentombud
samt för tolkningen och utvecklingen av god patentombudssed.

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om

erkännande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:171

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016