SFS 2016:172 Förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

160172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1386) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2009:1386) om verksam-

het inom djurens hälso- och sjukvård

dels att 3 kap. 3, 15, 18 och 19 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 15 och 18 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3 kap. 1 § ska betecknas 3 kap. 1 a §,
dels att den nya 3 kap. 1 a §, 3 kap. 12, 13, 16 och 17 §§ och 7 kap. 1 § och

rubriken närmast före 3 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den tidigare 3 kap. 1 § ska sättas närmast före

den nya 3 kap. 1 a §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 §, och närmast före 3 kap.

1 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Bestämmelser om yrkeskvalifikationer

1 §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskva-

lifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145)
om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i
anslutning till den lagen.

När det gäller frågor som avses i första stycket meddelar Jordbruksverket

föreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap. 1 § förordningen
(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

1 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för veterinä-

rer med sådan utländsk utbildning eller auktorisation som omfattas av

1. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, eller
2. överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso-

och sjukvårdspersonal och veterinärer av den 14 juni 1993 (SÖ 1994:2) änd-
rad genom avtal den 11 november 1998 (SÖ 2001:5).

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:172

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:172

Tillfällig yrkesutövning

12 §

En yrkesutövare som med stöd av lagen (2016:145) om erkännande av

yrkeskvalifikationer för första gången avser att tillfälligt utöva ett yrke som
omfattas av 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård i Sverige, ska skriftligen underrätta Jordbruksverket om detta (för-
handsunderrättelse).

Förhandsunderrättelsen gäller under ett år och ska därefter förnyas av yr-

kesutövaren om han eller hon fortsättningsvis avser att tillfälligt utöva yrket
här.

I brådskande fall får uppgifterna lämnas så snart som möjligt efter det att

yrkesutövaren har utfört sitt arbete.

13 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska

bifogas en förhandsunderrättelse enligt 12 §.

16 §

Den som ansöker om legitimation eller annan behörighet enligt före-

skrifter meddelade med stöd av 1 a, 2, 7, 9 eller 11 § eller lämnar uppgifter
enligt 12 § ska av Jordbruksverket upplysas om vilka svenska författningar
som han eller hon behöver känna till och om vilka möjligheter han eller hon
har att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att kunna utöva yrket
i Sverige.

17 §

2

På begäran av en yrkesutövare som har behörighet att utöva ett yrke

inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige och som önskar utöva sitt yrke i
ett land utanför EES och Schweiz, ska Jordbruksverket utfärda ett intyg om
yrkesutövarens behörighetsbevis och om hans eller hennes rätt att utöva yrket
i Sverige.

Bestämmelser om utfärdande av intyg för den som vill utöva ett reglerat

yrke i en annan stat inom EES eller i Schweiz finns i förordningen (2016:157)
om erkännande av yrkeskvalifikationer.

7 kap.

1 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan om legitimation eller annan behö-

righet enligt 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191). Då ska följande avgiftsklasser tillämpas:

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2016:172

Denna förordning träder i kraft 15 april 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

Ärendeslag

Avgiftsklass

Ansökan om legitimation som
veterinär eller djursjukskötare

3

Ansökan om godkännande som hovslagare

3

Ansökan om godkännande för verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård

2

Ansökan om godkännande av specialist-
kompetens

2

Ansökan om särskilt tillstånd

1

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016