SFS 2016:174 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

160174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om fordonsförordningen (2009:211)2

dels att 8 kap. 3 e–3 g §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 kap. 3 e § ska utgå,
dels att 8 kap. 3 b och 16 §§ ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 b §

3

En besiktningstekniker enligt 1 kap. 3 § fordonslagen (2002:574)

som utför besiktningar enligt samma lag ska ha den utbildning och kompetens
som krävs för att kunna utföra besiktningarna.

En sådan besiktningstekniker ska vidare vara certifierad av ett ackrediterat

certifieringsorgan för personer enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll, eller av ett certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ord-
ning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Certifiering meddelas på grundval av regler om utbildning och kompetens

för certifiering av besiktningstekniker i denna förordning och i Transportsty-
relsens föreskrifter som meddelats i anslutning till förordningen. Certifie-
ringen får begränsas till att gälla vissa slag av fordon och besiktningsformer.

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifi-

kationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

16 §

4

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om fordons beskaffenhet och utrustning,
2. om omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse av
8 kap. 3 e § 2010:75
8 kap. 3 f § 2010:75
8 kap. 3 g § 2010:386
rubriken närmast före 8 kap. 3 e § 2010:75.

3 Senaste lydelse 2011:812.

4 Senaste lydelse 2015:933.

SFS 2016:174

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:174

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. om omfattningen av den kontroll som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen

(2002:574),

4. om den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen

hos besiktningsorgan och provningsorgan enligt fordonslagen samt sådana
verkstäder som anges i 6 kap. 17 §,

5. om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompe-

tens som krävs för sådan certifiering,

6. om tekniska tjänster,
7. om tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna förordning och

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning,

8. om tillverkares tillhandahållande av information,
9. om skyldighet för besiktningsorgan att rapportera genomförande och ut-

fall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för fullgö-
rande av tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen,

10. om avgifter för tillsyn enligt 5 kap. 3 a–c §§ fordonslagen och ärende-

handläggning enligt den lagen och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen,

11. om besiktningsorganens förande av protokoll och dokumentations-

skyldighet i fråga om fordonsbesiktning,

12. om sådan underrättelseskyldighet för besiktningsorgan som avses i

4 kap. 5 § fordonslagen,

13. om avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om
godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15
januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehju-
liga fordon och fyrhjulingar,

14. som i övrigt behövs för verkställigheten av fordonslagen, av denna för-

ordning, av förordningen (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknads-
kontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och av förordningen (EU) nr
168/2013 om godkännande och marknadskontroll för två- och trehjuliga for-
don och fyrhjulingar.

Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om att
1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller an-

vändas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en typ
som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,

2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en övergångsperiod

får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och

3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)