SFS 2016:175 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

160175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att det i taxitrafikförordningen (2012:238) ska in-

föras en ny paragraf, 3 kap. 11 a §, och närmast före 3 kap. 11 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

11 a §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:175

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016