SFS 2016:176 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

160176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2014:425) om bekämp-

ningsmedel

dels att 2 kap. 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 a §, av följande lydelse.

2 kap.

16 §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

17 §

Den myndighet som erbjuder utbildning enligt 11 eller 13 § får inom

sitt ansvarsområde meddela föreskrifter om hur länge ett utbildningsbevis ska
vara giltigt.

3 kap.

11 a §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:176

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016