SFS 2016:178 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

160178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1592) om
energideklaration för byggnader;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 10 a § förordningen (2006:1592) om energi-

deklaration för byggnader ska ha följande lydelse.

10 a §

2

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse 2013:774.

SFS 2016:178

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016