SFS 2016:180 Förordning om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

160180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:613) om
auktorisation av tolkar och översättare;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 4 §§ förordningen (1985:613) om aukto-

risation av tolkar och översättare

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Tolkar och översättare får auktoriseras enligt denna förordning. Aukto-

risationen får avse ett eller flera främmande språk och det svenska tecken-
språket.

Frågor om auktorisation av tolkar och översättare ska prövas av Kammar-

kollegiet.

4 §

4

För att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller översättare

1. ha fyllt arton år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken

eller vara underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan stat,

2. ha fullgjort de kunskapsprov som föreskrivs av Kammarkollegiet, och
3. vara känd för redbarhet och även i övrigt vara lämplig som tolk eller

översättare.

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifi-

kationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Ulrika Björne
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Förordningen omtryckt 1994:413.

3 Senaste lydelse 2007:718. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2012:142.

SFS 2016:180

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016