SFS 2016:181 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

160181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 8 och 8 b §§ förordningen (2007:824) med in-

struktion för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

8 §

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157)

om erkännande av yrkeskvalifikationer.

8 b §

1

Myndigheten ska som behörig myndighet fullgöra de uppgifter som

följer av lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den
21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av
förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:682.

SFS 2016:181

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016