SFS 2016:182 Förordning om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

160182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelskammarförordningen
(1990:733);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 6 § handelskammarförordningen (1990:733)

ska ha följande lydelse.

6 §

2

De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter samråd

med Tullverket utser får utfärda

1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den

3 november 1923 (S� 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i
bilaga 12 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrät-
tandet av en tullkodex för gemenskapen,

2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestäm-

melser om förmånstull som avses i artikel 20.3 d och e i rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för
gemenskapen,

3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till Sverige av

en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet
med hänsyn till där gällande exportrestriktioner ska medge utförsel av varan,
och

4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att en egen-

företagare eller anställd ska kunna styrka sin rätt att på motsvarande sätt som
avses i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer tillfälligt
eller genom etablering utöva ett reglerat yrke i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskam-

mare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med
det särskilda slag av dokument som det är fråga om. �r förutsättningarna inte
längre uppfyllda, ska uppdraget återkallas.

I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 ska handelskamrarna

tilllämpa rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om in-
rättandet av en tullkodex för gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/93.

Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om in-

tyg som avses i första stycket 4.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse 2007:730.

SFS 2016:182

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:182

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)