SFS 2016:183 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

160183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 3 kap. 1 och 2 §§ och 4 kap. 2 § förordningen

(2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

2 ska

ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Ett bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning som inte om-

fattas av de bestämmelser som avses i 2 § men som ensam eller tillsammans
med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar sådan svensk
utbildning som anges i 2 kap. ger samma behörighet som den svenska utbild-
ningen.

Om läraren eller förskolläraren har ett annat modersmål än svenska,

danska, färöiska, isländska eller norska ger den utländska utbildningen behö-
righet enligt första stycket endast om läraren eller förskolläraren har de kun-
skaper i svenska som behövs.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om villkoren för behö-

righet för lärare eller förskollärare som har bevis över sådan utländsk lärar-
eller förskollärarutbildning som avses i första stycket.

2 §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskva-

lifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

4 kap.

2 §

3

Ligger ett sådant bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning

som avses i 3 kap. 1 § första stycket till grund för ansökan om legitimation

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.

3 Senaste lydelse 2014:419.

SFS 2016:183

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:183

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

ska Statens skolverk inhämta ett yttrande från Universitets- och högskolerådet
innan ärendet avgörs.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)