SFS 2016:184 Förordning om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

160184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:268) om lärar-
och förskollärarregister;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 6 § förordningen (2011:268) om lärar- och för-

skollärarregister ska ha följande lydelse.

6 §

2

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas

om det behövs för att

1. handlägga ärenden om legitimation enligt 2

kap. 16 § skollagen

(2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b §
andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. lämna uppgifter till utländska myndigheter i enlighet med förordningen

(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

3. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och
4. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av

lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra upp-

giftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt
gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

2 Senaste lydelse 2013:828.

SFS 2016:184

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016