SFS 2016:187 Förordning om ekodesign

160187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ekodesign;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen

(2008:112) om ekodesign.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 17 § lagen om ekodesign i fråga om 4 §,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar

2 §

Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen

(2008:112) om ekodesign.

Tillsynsmyndighet

3 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen

(2008:112) om ekodesign.

Kostnader för provtagning

4 §

Tillverkaren av en energirelaterad produkt eller energirelaterad del eller

tillverkarens representant ska ersätta Statens energimyndighet för kostnader
för provtagning och undersökning av prov av produkten eller delen.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen

visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om eko-
design, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller
enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprät-
tande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade pro-
dukter.

Överklagande

5 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2016:187

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:187

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:927) om tillsyn över

energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen
(2008:112) om ekodesign.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)