SFS 2016:188 Lag om patent- och marknadsdomstolar

160188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om patent- och marknadsdomstolar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller handläggningen av mål och ärenden i Patent- och

marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen samt sådan
handläggning i Högsta domstolen som följer av bestämmelser i denna lag.

2 §

Patent- och marknadsdomstol är Stockholms tingsrätt.

Patent- och marknadsöverdomstol är Svea hovrätt.

3 §

Patent- och marknadsdomstolens domar och beslut får överklagas till

Patent- och marknadsöverdomstolen, om inte något annat är föreskrivet.

Patent- och marknadsöverdomstolens domar och beslut i brottmål får över-

klagas till Högsta domstolen, om inte något annat är föreskrivet.

Patent- och marknadsöverdomstolens domar och beslut i tvistemål och

ärenden får inte överklagas. Patent- och marknadsöverdomstolen får dock,
utom i de fall som avses i 4 kap. 13 § konkurrenslagen (2008:579), tillåta att
ett avgörande överklagas till Högsta domstolen om det är av vikt för ledning
av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

4 §

Patent- och marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt det

som föreskrivs i

1. lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, patentlagen

(1967:837), lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, lagen (1978:152)
om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. och
växtförädlarrättslagen (1997:306),

2. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685)
om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och varumärkeslagen
(2010:1877),

3. konkurrenslagen (2008:579), marknadsföringslagen (2008:486), lagen

(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen (1994:1512) om av-
talsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, försäkrings-

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:188

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:188

avtalslagen (2005:104), lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbin-
delser m.m., lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
lagen (2010:510) om lufttransporter, lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldig-
het i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, lagen (2014:836) om
näringsförbud och lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till
EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar, och

4. annan lag.

5 §

I samband med ett tvistemål som avses i 4 § får Patent- och marknads-

domstolen pröva även ett annat tvistemål mellan samma eller olika parter, om
domstolen anser att det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga
omständigheter. Domstolen får dock inte pröva en tvist som ska handläggas
enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

6 §

Bestämmelserna i 19 kap. 3–12 §§ rättegångsbalken ska tillämpas även i

förhållande till Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknads-
överdomstolen, varvid Patent- och marknadsdomstolen ska jämställas med en
sådan annan allmän underrätt som avses i 19 kap. 9 § första stycket rätte-
gångsbalken. Vid åtal för brott enligt de lagar som avses i 4 § 1 ska dock inte
19 kap. 3, 6 och 7 §§ rättegångsbalken tillämpas.

7 §

Patent- och marknadsöverdomstolen prövar ansökningar om resning,

klagan över domvilla och återställande av försutten tid när det gäller en dom
eller ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen eller ett avgörande av en
förvaltningsmyndighet, om avgörandet skulle ha överklagats till Patent- och
marknadsdomstolen. Vid handläggningen tillämpas rättegångsbalken om an-
sökan avser ett avgörande i ett mål och annars lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden.

2 kap. Ledamöter

1 §

I Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöver-

domstolen ska det finnas lagfarna domare och patentråd.

I domstolarna dömer också tekniska och ekonomiska experter och nämnde-

män. Patentråd och tekniska experter benämns i denna lag tekniska ledamö-
ter.

Rättens ordförande ska alltid vara en lagfaren domare.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser vilka

av de lagfarna domarna i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt som ska
tjänstgöra i Patent- och marknadsdomstolen eller Patent- och marknadsöver-
domstolen.

3 §

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestäm-

melser om utnämning av patentråd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anställer vika-

rier för patentråd samt förordnar tekniska och ekonomiska experter i Patent-
och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Tekniska och ekonomiska experter förordnas för viss tid. Om det medan en

teknisk eller ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller ärende
inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska

background image

3

SFS 2016:188

förordnandet ändå gälla i det pågående målet eller ärendet. Den som ska
tjänstgöra som teknisk eller ekonomisk expert ska vara svensk medborgare
och får inte vara underårig, i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken.

4 §

En teknisk ledamot ska ha teknisk eller annan relevant utbildning och

erfarenhet av sådana sakfrågor som handläggs i patent- och marknads-
domstolarna.

En ekonomisk expert ska ha ekonomisk eller annan relevant utbildning och

erfarenhet av sådana sakfrågor som handläggs i patent- och marknads-
domstolarna.

5 §

De nämndemän som ska medverka i Patent- och marknadsdomstolens

avgöranden ska vara nämndemän i Stockholms tingsrätt.

De nämndemän som ska medverka i Patent- och marknadsöverdomstolens

avgöranden ska vara nämndemän i Svea hovrätt.

3 kap. Förfarandet

Handläggning av mål

1 §

Vid handläggning av mål tillämpas rättegångsbalkens bestämmelser om

tvistemål eller brottmål, om inte något annat föreskrivs i denna eller någon
annan lag.

Handläggning av ärenden

2 §

Vid handläggning av ärenden som inleds i Patent- och marknadsdom-

stolen genom överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut tillämpas
lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna
eller någon annan lag.

Det är särskilt reglerat att lagen om domstolsärenden i vissa fall är tillämp-

lig även vid handläggning av ärenden som inleds i Patent- och marknadsdom-
stolen genom ansökan.

3 §

Patent- och registreringsverket ska inte vara part i domstolen i ärenden

om invändning mot ett meddelat patent enligt patentlagen (1967:837) eller
mot en registrering enligt mönsterskyddslagen (1970:485) eller varumärkes-
lagen (2010:1877). Statens jordbruksverk ska inte vara part i domstolen i
ärenden om invändning mot en registrering enligt växtförädlarrättslagen
(1997:306).

4 §

I ärenden om invändning mot ett meddelat patent enligt patentlagen

(1967:837) eller mot en registrering enligt mönsterskyddslagen (1970:485),
växtförädlarrättslagen (1997:306) eller varumärkeslagen (2010:1877) ska
vardera parten svara för sina rättegångskostnader om det inte finns särskilda
skäl.

background image

4

SFS 2016:188

Handläggning av mål om utdömande av vite

5 §

Mål om utdömande av vite ska handläggas enligt reglerna i rättegångs-

balken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet.

Förening av mål och ärenden

6 §

Även i andra fall än de som regleras i rättegångsbalken får mål eller

ärenden som avses i 1 kap. 4 § handläggas gemensamt med andra mål eller
ärenden som avses i 1 kap. 4 § i en rättegång, om domstolen anser att det är
lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter. Mål eller
ärenden där det finns behov av teknisk sakkunskap får dock inte handläggas i
samma rättegång som mål eller ärenden där det finns behov av ekonomisk
sakkunskap.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl

för det.

7 §

Ett tvistemål som avses i 1 kap. 4 § och ett tvistemål som avses i 5 §

samma kapitel ska handläggas gemensamt i en rättegång.

Omröstning

8 §

Om både lagfarna domare och tekniska ledamöter eller ekonomiska ex-

perter ingår i rätten, ska vid omröstning först de lagfarna domarna säga sin
mening och därefter de tekniska ledamöterna eller ekonomiska experterna.
Om målet eller ärendet har beretts av en viss ledamot säger han eller hon sin
mening först.

Nya omständigheter och ny bevisning

9 §

Bestämmelserna i 42 kap. 15 och 15 a §§ och 50 kap. 25 § tredje stycket

rättegångsbalken ska tillämpas även i tvistemål där förlikning om saken inte
är tillåten och i ärenden.

Förhör med en part under sanningsförsäkran

10 §

I ett ärende får det hållas förhör med en part under sanningsförsäkran

enligt 37 kap. rättegångsbalken.

4 kap. Sammansättningen i Patent- och marknadsdomstolen

Mål

1 §

Vid huvudförhandling i mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och

marknadsdomstolen bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna
domare och två tekniska ledamöter. Om det finns skäl för det får antalet lag-
farna domare utökas med en. Detsamma gäller i fråga om antalet tekniska
ledamöter. Om det inte finns behov av teknisk sakkunskap får rätten i stället
bestå av tre lagfarna domare.

I de fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken

ska rätten bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en teknisk
ledamot.

background image

5

SFS 2016:188

2 §

I mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsdomstolen vid

avgörande av ett mål utan huvudförhandling och vid annan handläggning som
inte sker vid huvudförhandling bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren
domare och en teknisk ledamot. Om det finns särskilda skäl för det med hän-
syn till målet eller frågan, får dock rätten ha den sammansättning som anges i
1 § första stycket vid avgörande av ett mål utan huvudförhandling och vid
prövning av frågor som hör till rättegången.

3 §

I mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsdomstolen, i de

fall som avses i 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken, bestå av en lagfa-
ren domare eller en lagfaren domare och en teknisk ledamot.

4 §

Vid huvudförhandling i mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och

marknadsdomstolen bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna
domare och två ekonomiska experter. Om det finns skäl för det får antalet lag-
farna domare utökas med en. Detsamma gäller i fråga om antalet ekonomiska
experter. Om det inte finns behov av ekonomisk sakkunskap får rätten i stället
bestå av tre lagfarna domare.

I de fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken

ska rätten bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och en ekono-
misk expert.

5 §

I mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsdomstolen vid

avgörande av ett mål utan huvudförhandling och vid annan handläggning som
inte sker vid huvudförhandling bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren
domare och en ekonomisk expert. Om det finns särskilda skäl för det med
hänsyn till målet eller frågan, får dock rätten ha den sammansättning som an-
ges i 4 § första stycket vid avgörande av ett mål utan huvudförhandling och
vid prövning av frågor som hör till rättegången.

6 §

I mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och marknadsdomstolen, i de

fall som avses i 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken, bestå av en lagfa-
ren domare eller en lagfaren domare och en ekonomisk expert.

Ärenden

7 §

Vid avgörande i sak av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och

marknadsdomstolen bestå av tre ledamöter, av vilka minst en ska vara lagfa-
ren domare och, om det finns behov av teknisk sakkunskap, en eller två ska
vara tekniska ledamöter. Om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till
ärendet får rätten bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna
domare och två ska vara tekniska ledamöter.

Om det är tillräckligt med hänsyn till ärendet, får Patent- och marknads-

domstolen i stället bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och
en teknisk ledamot.

Vid annan handläggning av ett ärende som avses i första stycket ska Patent-

och marknadsdomstolen bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare
och en teknisk ledamot.

8 §

Vid avgörande i sak av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och

marknadsdomstolen bestå av tre ledamöter, av vilka minst en ska vara lagfa-

background image

6

SFS 2016:188

ren domare och, om det finns behov av ekonomisk sakkunskap, en eller två
ska vara ekonomiska experter. Om det finns särskilda skäl för det med hänsyn
till ärendet får rätten bestå av fyra ledamöter, av vilka två ska vara lagfarna
domare och två ska vara ekonomiska experter.

Om det är tillräckligt med hänsyn till ärendet, får Patent- och marknads-

domstolen i stället bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare och
en ekonomisk expert.

Vid annan handläggning av ett ärende som avses i första stycket ska Patent-

och marknadsdomstolen bestå av en lagfaren domare eller en lagfaren domare
och en ekonomisk expert.

Beredningsåtgärder

9 §

I fråga om beredningsåtgärder i sådana mål och ärenden som avses i

1 kap. 4 § 1 och 3 tillämpas 1 kap. 3 e § rättegångsbalken.

Teknisk eller ekonomisk sakkunskap

10 §

Om det ska ingå andra än lagfarna domare i rätten, bestämmer rättens

ordförande vilken eller vilka tekniska ledamöter eller ekonomiska experter
som ska ingå med hänsyn till vilken sakkunskap som behövs och övriga för-
hållanden i målet eller ärendet.

Förhinder för en ledamot

11 §

Om Patent- och marknadsdomstolen i ett ärende som avses i 1 kap. 4 §

eller i ett mål som avses i samma paragraf 1 eller 3 består av fler än två leda-
möter och en av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling eller mot-
svarande handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför om en av de kvar-
varande ledamöterna är lagfaren domare.

5 kap. Sammansättningen i Patent- och marknadsöverdomstolen

Mål

1 §

Vid avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och mark-

nadsöverdomstolen bestå av minst tre lagfarna domare. Om tre lagfarna
domare har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande ska dock
minst fyra lagfarna domare delta i Patent- och marknadsöverdomstolens av-
görande. Om en eller flera tekniska ledamöter har deltagit i Patent- och mark-
nadsdomstolens avgörande ska minst samma antal tekniska ledamöter delta i
Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande. Patent- och marknadsöver-
domstolen är dock domför utan tekniska ledamöter om medverkan av sådana
ledamöter inte behövs. Fler än fem lagfarna domare och tre tekniska ledamö-
ter får inte delta i rättens avgörande.

Vid beslut om avskrivning av ett mål som avses i första stycket efter åter-

kallelse eller efter det att ett överklagande förfallit vid ett sammanträde som
avses i 50 kap. 10 § eller 51 kap. 10 § rättegångsbalken får rätten bestå av en
lagfaren domare. Detsamma gäller vid beslut om undanröjande av Patent- och
marknadsdomstolens avgörande sedan käromålet återkallats.

background image

7

SFS 2016:188

2 §

Vid annan handläggning än avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 1

och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana mål ska Patent-
och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En teknisk leda-
mot får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstillstånd
som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbalken får
meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

3 §

Vid avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och mark-

nadsöverdomstolen bestå av minst tre lagfarna domare. Om tre lagfarna
domare har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande ska dock
minst fyra lagfarna domare delta i Patent- och marknadsöverdomstolens av-
görande. Om en eller flera ekonomiska experter har deltagit i Patent- och
marknadsdomstolens avgörande ska minst samma antal ekonomiska experter
delta i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande. Patent- och mark-
nadsöverdomstolen är dock domför utan ekonomiska experter om medverkan
av sådana experter inte behövs. Fler än fem lagfarna domare och tre ekono-
miska experter får inte delta i rättens avgörande.

Vid beslut om avskrivning av ett mål som avses i första stycket efter åter-

kallelse eller efter det att ett överklagande förfallit vid ett sammanträde som
avses i 50 kap. 10 § eller 51 kap. 10 § rättegångsbalken får rätten bestå av en
lagfaren domare. Detsamma gäller vid beslut om undanröjande av Patent- och
marknadsdomstolens avgörande sedan käromålet återkallats.

4 §

Vid annan handläggning än avgörande av mål som avses i 1 kap. 4 § 3

och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana mål ska Patent-
och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En ekonomisk ex-
pert får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstillstånd
som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbalken får
meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

Ärenden

5 §

Vid avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 1 ska Patent- och

marknadsöverdomstolen bestå av fyra ledamöter. Om Patent- och marknads-
domstolen har bestått av fyra ledamöter ska Patent- och marknads-
överdomstolen i stället bestå av fem ledamöter. Antalet tekniska ledamöter
som deltar i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska vara det-
samma som antalet tekniska ledamöter som har deltagit i Patent- och mark-
nadsdomstolens avgörande. Antalet lagfarna domare som deltar i Patent- och
marknadsöverdomstolens avgörande ska vara fler än antalet lagfarna domare
som har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande.

Om det i Patent- och marknadsöverdomstolen inte finns behov av med-

verkan av tekniska ledamöter, trots att en eller flera sådana ledamöter har del-
tagit i Patent- och marknadsdomstolen, ska rätten i stället för det som anges i
första stycket bestå av tre lagfarna domare. Detsamma gäller om Patent- och
marknadsdomstolen har bestått av en lagfaren domare.

Vid beslut om avskrivning av ett ärende som avses i första stycket efter

återkallelse och vid undanröjande av Patent- och marknadsdomstolens avgö-
rande sedan ansökan återkallats får rätten bestå av en lagfaren domare.

background image

8

SFS 2016:188

6 §

Vid annan handläggning än avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 §

1 och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana ärenden ska
Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En teknisk
ledamot får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstillstånd
som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbalken får
meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

7 §

Vid avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 § 3 ska Patent- och

marknadsöverdomstolen bestå av fyra ledamöter. Om Patent- och marknads-
domstolen har bestått av fyra ledamöter ska Patent- och marknadsöver-
domstolen i stället bestå av fem ledamöter. Antalet ekonomiska experter som
deltar i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska vara detsamma
som antalet ekonomiska experter som har deltagit i Patent- och marknads-
domstolens avgörande. Antalet lagfarna domare som deltar i Patent- och
marknadsöverdomstolens avgörande ska vara fler än antalet lagfarna domare
som har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande.

Om det i Patent- och marknadsöverdomstolen inte finns behov av med-

verkan av ekonomiska experter, trots att en eller flera sådana experter har del-
tagit i Patent- och marknadsdomstolen, ska rätten i stället för det som anges i
första stycket bestå av tre lagfarna domare. Detsamma gäller om Patent- och
marknadsdomstolen har bestått av en lagfaren domare.

Vid beslut om avskrivning av ett ärende som avses i första stycket efter

återkallelse och vid undanröjande av Patent- och marknadsdomstolens avgö-
rande sedan ansökan återkallats får rätten bestå av en lagfaren domare.

8 §

Vid annan handläggning än avgörande av ärenden som avses i 1 kap. 4 §

3 och vid behandling av frågor om prövningstillstånd i sådana ärenden ska
Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. En ekono-
misk expert får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare. Ett prövningstill-
stånd som inte är begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket rättegångsbal-
ken får meddelas av en lagfaren domare, om frågan är enkel.

Beredningsåtgärder

9 §

I fråga om beredningsåtgärder i sådana mål och ärenden som avses i

1 kap. 4 § 1 och 3 tillämpas 2 kap. 4 § femte och sjätte styckena rättegångs-
balken.

Särskilda rättsmedel

10 §

Vid prövning av en ansökan om resning, klagan över domvilla eller

återställande av försutten tid när det gäller ett mål eller ärende som avses i
1 kap. 4 § 1 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna
domare. En teknisk ledamot får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare.

Vid prövning av en ansökan om resning, klagan över domvilla eller åter-

ställande av försutten tid när det gäller ett mål eller ärende som avses i 1 kap.
4 § 3 ska Patent- och marknadsöverdomstolen bestå av tre lagfarna domare.
En ekonomisk expert får ingå i rätten i stället för en lagfaren domare.

background image

9

SFS 2016:188

Teknisk eller ekonomisk sakkunskap

11 §

Om det ska ingå andra än lagfarna domare i rätten, bestämmer rättens

ordförande vilken eller vilka tekniska ledamöter eller ekonomiska experter
som ska ingå med hänsyn vilken sakkunskap som behövs och övriga förhål-
landen i målet eller ärendet.

Förhinder för en ledamot

12 §

Om Patent- och marknadsöverdomstolen i ett ärende som avses i

1 kap. 4 § eller i ett mål som avses i samma paragraf 1 eller 3 består av fler än
två ledamöter och en av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling
eller motsvarande handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför om en av
de kvarvarande ledamöterna är lagfaren domare.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

PETER HULTQVIST
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016