SFS 2016:189 Lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

160189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1949:345) om rätten till
arbetstagares uppfinningar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1949:345) om rätten till

arbetstagares uppfinningar ska ha följande lydelse.

9 §

2

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före

ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive
Patent- och marknadsöverdomstolen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 1992:125.

SFS 2016:189

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016