SFS 2016:190 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

160190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 53 b, 53 e, 56 b och 58 §§ lagen

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande
lydelse.

53 b §

2

På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rätts-

innehavare eller av den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket
får domstolen vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd
som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åtgär-
den.

Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång

eller överträdelse som avses i 53 §, eller medverkan till åtgärden, förekommer
och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med åtgär-
den, eller medverkan till den, förringar värdet av den ensamrätt som upphovs-
rätten medför, får domstolen meddela vitesförbud för tiden till dess att målet
slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Innan ett sådant förbud
meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål
skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förbere-

delse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säker-

het hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käran-
den förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av sva-
randen.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt

andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2009:109. Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom
2005:360.

SFS 2016:190

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:190

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

53 e §

3

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den

som är sökandens motpart i ett mål om intrång eller överträdelse, ska bestäm-
melserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om infor-
mationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden till-
lämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet.

56 b §

4

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av

upphovsmannen eller upphovsmannens rättsinnehavare eller den som på
grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket. Om en rättegång inte är inledd,
ska yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till
dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål
eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan,
förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit
under en rättegång.

58 §

5

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden

enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rätte-
gången i arbetstvister.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörig-

het i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt

före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen res-
pektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:109. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2009:109. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2014:884.