SFS 2016:191 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

160191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om samarbete

med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Det som i denna lag sägs om böter ska även gälla utdömda viten, som

1. har förelagts en part eller någon annan till fullgörande av en skyldighet i

en rättegång,

2. i Sverige har förelagts av Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket

eller domstol i ett mål eller ärende som avses i 1 kap. 4 § 3 lagen (2016:188)
om patent- och marknadsdomstolar,

3. i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande

av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.

Första stycket gäller även tvangsgebyr som i Norge har förelagts av For-

brukerombudet och som har godkänts av näringsidkaren eller har dömts ut av
domstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om verkställighet av vite

som enligt 4 § första stycket 2 förelagts av Stockholms tingsrätt eller Mark-
nadsdomstolen.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:489.

SFS 2016:191

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016