SFS 2016:193 Lag om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

160193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1970:417) om marknads-

domstol m.m. ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomsto-

len och som har inletts genom ett överklagande av en dom eller ett beslut av
tingsrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Övriga mål
och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen ska
lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.

3. De upphävda bestämmelserna i fråga om krav på prövningstillstånd vid

överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäl-
ler fortfarande.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:193

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016