SFS 2016:194 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

160194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mönsterskyddslagen

(1970:485)

2

dels att 47 och 52 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 21, 22, 31, 31 b, 35 b, 35 e, 37 b och 43 §§ ska ha följande lydelse.

21 §

3

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ett ärende om ansö-

kan om registrering av mönster får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut
med anledning av en invändning mot registrering får överklagas av mönster-
havaren och invändaren.

Ett beslut genom vilket en begäran om återupptagning enligt 14 § fjärde

stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 17 § har bifallits
får överklagas av sökanden. Den som framställt ett yrkande om överföring får
överklaga ett beslut genom vilket yrkandet har avslagits.

22 §

4

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten får överklagas till

Patent- och marknadsdomstolen inom två månader från dagen för beslutet.

31 §

5

Domstolen ska på yrkande häva en registrering av ett mönster helt el-

ler delvis, om hinder mot mönsterrätt har funnits enligt 1–4 a §§ och hindret
fortfarande består eller om registrering har gjorts i strid med 13 § andra
stycket.

En registrering får hävas delvis endast om mönsterhavaren yrkar det eller

medger ett yrkande om det och mönstret i ändrad form bibehåller sin identitet
och uppfyller förutsättningarna för skydd enligt denna lag.

Registreringen får inte hävas på den grunden att den som har fått registre-

ringen endast varit berättigad till viss andel i mönsterrätten.

När domen har fått laga kraft ska den sändas till registreringsmyndigheten

för anteckning i mönsterregistret.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse av
47 § 2010:1397
52 § 2004:1154.

3 Senaste lydelse 2002:570.

4 Senaste lydelse 2010:1397. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2012:447.

SFS 2016:194

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:194

31 b §

6

Domstolen får förklara en mönsterrätt ogiltig även efter det att den

har upphört eller uppgivits.

I fråga om en sådan talan ska bestämmelserna i 31 a § tillämpas.

35 b §

7

På yrkande av mönsterhavaren eller den som på grund av licens har

rätt att utnyttja mönstret får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller
medverkar till mönsterintrång att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång, eller medverkan till in-

trång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att
fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten
till mönstret, får domstolen meddela vitesförbud för tiden till dess att målet
slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Innan ett sådant förbud
meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål
skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förbere-

delse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säker-

het hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käran-
den förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av sva-
randen.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt

andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

35 e §

8

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den

som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rätte-
gång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informations-
föreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden till-
lämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet.

37 b §

9

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av

mönsterhavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja mönstret.
Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till
dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål

6 Senaste lydelse 2002:570.

7 Senaste lydelse 2009:112. Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom
2005:291.

8 Senaste lydelse 2009:112. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

9 Senaste lydelse 2009:112. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

background image

3

SFS 2016:194

eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan,
förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit
under en rättegång.

43 §

10

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

2. mål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemen-

skapsformgivning.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörig-

het i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av

Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt

före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen res-
pektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 2002:570.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016