SFS 2016:197 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

160197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)2

dels att 16 q och 29 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 15, 16 b, 16 j, 16 k, 16 m, 16 p, 16 r, 18 d, 20 b, 24, 25 och 28 §§

ska ha följande lydelse.

15 §

3

På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen vid vite

förbjuda den som gör eller medverkar till intrånget att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång, eller medverkan till

intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att
fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten
till näringskännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden till dess
att målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Innan ett sådant
förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjs-
mål skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förbere-

delse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säker-

het hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käran-
den förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av sva-
randen.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt

andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

16 b §

4

Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan

föra talan vid domstol eller ansöka om hävning av registreringen hos berörd
registreringsmyndighet enligt 16 c–16 r §§ (administrativ hävning).

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse av
16 q § 2010:1889
29 § 2010:1889.

3 Senaste lydelse 2010:1889.

4 Senaste lydelse 2014:813.

SFS 2016:197

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:197

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 9 §, 10 § första

stycket 1–4, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

16 j §

5

Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan, ska registreringsmyn-

digheten underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande,
kan han eller hon begära att ärendet ska överlämnas till domstol.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till registreringsmyndig-

heten inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes
till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de be-
vis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden
ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Om sökanden har begärt överlämnande i rätt tid, ska registreringsmyndig-

heten överlämna ärendet till domstolen. Om sökanden inte har begärt över-
lämnande i rätt tid, ska ärendet skrivas av.

16 k §

6

En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt

16 j § första stycket ska innehålla en upplysning om

1. att sökanden kan begära överlämnande till domstol,
2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,
3. vad en sådan begäran ska innehålla, och
4. vad som i övrigt anges i 16 j §.

16 m §

7

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 16 l § får ansöka

om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till registreringsmyndig-
heten inom en månad från dagen för beslutet.

Om innehavaren har ansökt om återvinning i rätt tid, ska registreringsmyn-

digheten överlämna ärendet till domstolen. I annat fall ska registreringsmyn-
digheten avvisa ansökan.

16 p §

8

Om ett ärende har överlämnats till domstolen, ska talan anses väckt

när ansökan om administrativ hävning kom in till registreringsmyndigheten.
De handlingar som sökanden har gett in ska anses som en stämningsansökan.
Stämning ska anses utfärdad när domstolen beslutar om målets handläggning.

16 r §

9

Om ett ärende har överlämnats till domstolen ska käranden betala

föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och
4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggsavgiften.

Om ett mål där registreringsmyndigheten har beslutat om hävning avvisas

av domstolen på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska domstolen
samtidigt undanröja registreringsmyndighetens beslut.

18 d §

10

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den

som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rätte-

5 Senaste lydelse 2010:1889.

6 Senaste lydelse 2010:1889.

7 Senaste lydelse 2010:1889.

8 Senaste lydelse 2010:1889.

9 Senaste lydelse 2014:250.

10 Senaste lydelse 2009:113. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

background image

3

SFS 2016:197

gång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläg-
gande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden till-
lämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om föreläggan-

det.

20 b §

11

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av

den som lider skada av kännetecknet eller dess användning. Om en rättegång
inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till
dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål
eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan,
förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit
under en rättegång.

24 §

12

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden en-

ligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rätte-
gången i arbetstvister.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörig-

het i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

25 §

13

Domstolen ska underrätta registreringsmyndigheten om en dom som

gäller

1. hävning av en registrering av en firma, eller
2. intrång i en registrerad firma.
Domstolen ska även underrätta registreringsmyndigheten om en dom i ett

mål i vilket förts fastställelsetalan avseende en registrerad firma.

28 §

14

Ett beslut enligt 16 l § om administrativ hävning av en registrering av

en firma får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut om överlämnande till
domstol eller avskrivning enligt 16 j § tredje stycket. Andra beslut i ärenden
om administrativ hävning får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen
inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett
sådant ärende får inte överklagas särskilt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

11 Senaste lydelse 2009:113. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

12 Senaste lydelse 2010:1889.

13 Senaste lydelse 2010:1889.

14 Senaste lydelse 2010:1889.

background image

4

SFS 2016:197

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt

före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen res-
pektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)