SFS 2016:198 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

160198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen

(1974:157) ska ha följande lydelse.

21 §

2

Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ansökan eller

anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 15 a eller 17 §.
Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av en firma över-
klagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha
kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:92.

SFS 2016:198

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016