SFS 2016:199 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

160199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Denna lag tillämpas inte på

1. mål som enligt lag får upptas endast av en viss tingsrätt eller som ska

handläggas av en tingsrätt i en annan sammansättning än som anges i rätte-
gångsbalken,

2. mål som ska handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurslagen

(1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,

3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan förs i samband med

åtal för brottet,

4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten inte rör kollektivavtals

rätta innebörd,

5. mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (2016:188) om patent- och

marknadsdomstolar, och

6. mål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemen-

skapsformgivning och artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om
gemenskapsvarumärken.

Lagen ska inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen

(1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om

kollektivavtal,

2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om

fullmaktsanställning.

Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos

arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är regle-
rad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att be-
slut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en för-
valtningsmyndighet.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 1977:530.

3 Senaste lydelse 1996:1055.

SFS 2016:199

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:199

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)