SFS 2016:1000 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

161000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 10 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 3 kap. 1 § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Behörighet i övrigt”.

3 kap.

Grundläggande behörighet

1 §

1

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på

grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i

första stycket 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:110.

SFS 2016:1000

Utkom från trycket
den 22 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016