SFS 2016:1001 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, dels ändring i samma förordning

161001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds, dels ändring
i samma förordning;

utfärdad den 10 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:994) om statsbidrag

för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, som gäller till
och med den 31 december 2016,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

Statsbidrag får lämnas för kostnader för sådan omsorg som avses i 1 §

och som erbjuds i en omfattning av minst 30 timmar per barn och månad.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder i mån av tillgång på medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:1001

Utkom från trycket
den 22 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016