SFS 2016:1002 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

161002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 6 oktober 2016.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1 att bilagorna 1, 2, 16, och 17 ska ha följande

lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2016.

ANDERS PERKLEV

Lars Werkström

1 Föreskrifterna senast ändrade 2016:378.

SFS 2016:1002

Utkom från trycket
den 22 november 2016

background image

2

SFS 2016:1002

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap – Bestämmelser för alla trafikanter

4 kap – Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
2 §

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

Gemensamma bestämmelser

3.1

2 §

Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med
högre bruttovikt än som följer av 4 kap 2 §
trafikförordningen

1 200

500

3.2

5 §
1 st

Otillfredsställande koppling av fordon som
drages av annat fordon

1 200

1 200

3.3

5 §
2 st

Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplings-
anordningen mellan motordrivet fordon och
draget fordon, när avståndet mellan fordonen
överstiger två meter

500

500

3.4

6 §
1 st

Otillåtet antal passagerare i bil

500

500

3.5

6 §
1 st

Otillåten placering av passagerare i bil

500

500

3.6

6 §
2 st

Otillåtet antal passagerare på motorcykel

500

500

3.7

6 §
2 st

Otillåten placering av passagerare på
motorcykel

500

500

3.8

7 §

Åstadkommande av onödigt buller med motor-
drivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i
sådan mängd att de orsakar olägenheter

1 000

1 000

3.9

8 §

Onödig och störande körning med motordrivet
fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet
att vid färd med motordrivet fordon anpassa
färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte
onödigtvis störs

1 000

1 000

3.10 9 §

Underlåtenhet att vid färd med motorcykel,
moped (endast i föreskrivna fall), traktor b
utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri
använda skyddshjälm eller ha hjälmen fastspänd
på föreskrivet sätt

1 500

1 500

1 500

3.11 9 §

Underlåtenhet av förare att se till att passagerare
under 15 år använt skyddshjälm eller annat
huvudskydd

2 500

Bilaga 1

background image

3

SFS 2016:1002

5 kap – Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

Trafik med motordrivna fordon på väg

3.12 10 §

och
10 a §
1 st

Ej använt bilbälte

1 500

1 500

3.13 10 c §

Underlåtenhet av förare att se till att passagerare
under 15 år använt bilbälte eller särskild skydds-
anordning

2 500

3.14 13 §

Fordonståg brukats trots att kortast tillåtna av-
stånd mellan axlarna underskridits

1 200

3.15 15 §

Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat
fordon med för bred last

2 500

500

3.16 17 §

Överskridit högsta tillåtna fordonslängd

2 500

500

3.17 18 §

Fört fordon vars hjul, band eller medar kan
medföra nämnvärd skada på körbanan på annan
väg än enskild

1 000

500

3.18 19 §

1 p

Låtit tvåhjulig motorcykel dras eller skjutas av
annat fordon eller spårvagn

1 000

3.19 19 §

2 p

Vid färd med tvåhjulig motorcykel dra eller
framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid
sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn

1 000

Bestämmelser om miljözon

3.20 22 §

Fört fordon i miljözon trots att detta inte varit
tillåtet med det aktuella fordonet

1 000

3.21 24 §

1 st

Underlåtenhet att vid färd i miljözon medföra
handlingar som visar de emissionskrav som
fordonets motor uppfyllde vid typgodkännande,
registrering eller ibruktagande

1 000

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar
enligt
14 kap 3 §

4.1

1 §

Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av färd inte är tillåten

1 000

4.2

3 §

Underlåtit att stanna terrängfordon vid färd ut på väg eller lämna vägtrafikant
företräde

2 500

4.3

4 §

Medtagande av passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte
är tillåtet

1 000

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

Bilaga 1

background image

4

SFS 2016:1002

6 kap – Bestämmelser för trafik med cykel och moped

7 kap – Bestämmelser för gående på väg

8 kap – Bestämmelser för trafik på gågata och gårdsgata

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §
alt 8 §

14 kap
3 § alt
8 §
moped
klass 2

14 kap
6 § alt
6 a §
alt 8 §

Gemensamma bestämmelser

5.1

3 §

4 a §

3 §

1. Överträdelse (förare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på
cykel eller moped

2. Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år
använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd

3. Överträdelse (passagerare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande
på cykel eller moped

500

500

500

500

500

500

500

Trafik med cykel och moped vid färd på väg

5.2

5 §

Låtit cykel eller moped dras av annat fordon eller spårvagn

500

500

500

5.3

5 §

Vid färd med moped dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikant
eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn

500

500

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
9 §

14 kap
10 §

6.1

1 § 1 st

Gående på väg ej använt gångbana eller vägren

500

6.2

1 § 4 st

Ledare för grupp eller procession ej använt lämplig vägren eller körbanans
högra sida

500

6.3

3 §

Gående korsat körbana eller cykelbana på ej föreskrivet sätt

500

6.4

5 §

Ledare för grupp eller procession ej haft föreskrivna lyktor

500

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

7.1

1 § 1 st
1 p eller
3 p

Fört fordon med högre hastighet än gångfart eller fört fordon
utan att iaktta väjningsplikt mot gående

2 000

1 000

1 000

Bilaga 1

background image

5

SFS 2016:1002

9 kap – Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Vinterdäck

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

8.1

1 § 1 st
1 p och
2 §

Framförande av otillåtet fordon

2 000

2 000

2 000

2 000

8.2

1 § 1 st
2 p och
2 §

Fört fordon in på eller av från motorväg eller motortrafik-
led på otillåten plats

3 000

8.3

1 § 1 st
3 p och
2 §

Fört fordon på skiljeremsa eller tvärgående förbindelse
mellan motorvägs körbanor

3 000

8.4

1 § 1 st
4 p och
2 §

Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled
eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg

3 000

8.5

1 § 1 st
5 p och
2 §

Stannande eller parkering på motorväg eller motortrafik-
led eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg

2 000

8.6

1 § och
2 §

Gående på motorväg eller motortrafikled

500

Nr

Brott mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
4 §

14 kap
11 §

13.1 4 kap 18 a §

Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck
eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning skall
användas

1 200

1 200

Bilaga 1

background image

6

SFS 2016:1002

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Regler om fordons utrustning

Ansvar enligt 8 kap. 9 §

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller
senare)

Nr

Bristfällighet

Bot

1.1

Varningstriangel saknas vid färd

500

1.2

Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)

500

1.3

Otillåtet hög ljudnivå

500

1.4

Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt

500

1.5

Styrinrättning är inte effektiv

3 000

1.6

Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion

500

1.7

Utrustning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig

500

1.8

Färdbroms är inte effektiv

3 000

1.9

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

1.10

Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt

500

1.11

Backningsanordning saknas eller är ur funktion

500

1.12

Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

1.13

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

1.14

Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt

500

1.15

Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten
anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

1.16

Lykta/lyktor/strålkastare framtill
1. samtliga saknas eller är ur funktion ......................................................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ........................................
3. en eller flera saknas eller är ur funktion................................................................................
4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .................................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt .....................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

1.17

Körriktningsvisare saknas, är bristfällig(a), inte av godkänd typ, ur funktion eller är inte an-
ordnade på föreskrivet sätt

500

1.18

Stopplykta/stopplyktor
1. samtliga saknas eller är ur funktion ......................................................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ........................................
3. en eller flera saknas eller är ur funktion................................................................................
4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .................................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt .....................

1 500
3 000

1 000

2 000

500

1.19 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad

på föreskrivet sätt

500

1.20

Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller
inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm............................
Under svåra ljusförhållanden ....................................................................................................

500

1 000

1.21

Baklykta/baklyktor
1. samtliga saknas eller är ur funktion ......................................................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ........................................
3. en saknas eller är ur funktion ................................................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..................................................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt ..............

1 500
3 000
1 000
2 000

500

Bilaga 2

background image

7

SFS 2016:1002

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

1.22

Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e)
på föreskrivet sätt ......................................................................................................................
Under svåra ljusförhållanden ....................................................................................................

500

1 000

1.23

Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex
meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt............
Under svåra ljusförhållanden ....................................................................................................

500

1 000

1.24

Bilbälten saknas eller är bristfälliga

1 500

1.25

Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv

500

1.26

Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

1.27

Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

1.28

Hjulskydd saknas eller är bristfälliga

500

1.29

Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt

500

1.30

Vindruta är bristfällig

500

1.31

Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film

500

1.32

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala
hastighet

500

1.33

Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil

2 000

1.34

Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil

2 000

1.35

Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt

3 000

1.36

Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon

1 500

1.37

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet

500

1.38

Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ
eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

2.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

2.2

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt

500

2.3

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

2.4

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala
hastighet

500

2.5

Styrinrättning är inte effektiv

3 000

2.6

Färdbroms är inte effektiv

3 000

2.7

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

2.8

Backningsanordning saknas eller är ur funktion

500

2.9

Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller på lastbil

2 000

2.10 Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller på lastbil

2 000

2.11 Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt

500

2.12 Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga

500

2.13 Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt

500

2.14 Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt

500

2.15 Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt

3 000

2.16 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid

belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

Bilaga 2

background image

8

SFS 2016:1002

2.17 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten

anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

2.18 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. samtliga saknas eller är ur funktion ......................................................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .......................................
3. en saknas eller är ur funktion................................................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .................................................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt .....................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

2.19 Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller

inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm ...........................
Under svåra ljusförhållanden....................................................................................................

500

1 000

2.20 Körriktningsvisare saknas, ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte

anordnade på föreskrivet sätt

500

2.21 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex

meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade
på föreskrivet sätt......................................................................................................................
Under svåra ljusförhållanden....................................................................................................

500

1 000

2.22 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är brist-

fällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt ..........................
Under svåra ljusförhållande......................................................................................................

500

1 000

2.23 Baklykta/baklyktor

1. samtliga saknas eller är funktion ..........................................................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .......................................
3. en saknas eller är ur funktion................................................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .................................................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..............

1 500
3 000
1 000
2 000

500

2.24 Stopplykta/stopplyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion ......................................................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .......................................
3. en saknas eller är ur funktion................................................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .................................................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..............

1 500
3 000
1 000

2 000

500

2.25 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad

på föreskrivet sätt

500

2.26 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e)

på föreskrivet sätt......................................................................................................................
Under svåra ljusförhållanden....................................................................................................

500

1 000

2.27 Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion

500

2.28 Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon

1 500

2.29 Varningstriangel saknas då fordonet brukas

500

2.30 Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil endast fordon som

tagits i bruk efter den 1 januari 2004)

1 500

2.31 Vindruta saknas eller är bristfällig

500

2.32 Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film

500

2.33 Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig

500

2.34 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

2.35 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

2.36 Defroster saknas eller är inte effektiv

500

2.37 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

2.38 Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)

500

Nr

Bristfällighet

Bot

Bilaga 2

background image

9

SFS 2016:1002

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Ansvar enligt 8 kap 8 §

2.39 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet

500

2.40 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ

eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Brott
mot

Ledtext

Bot

14.1 4 kap.

20 §

Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen
ändring

1 000

14.2 5 kap.

7 §

Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid
personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)

500

Nr

Bristfällighet

Bot

Bilaga 2

background image

10

SFS 2016:1002

Brott mot ordningslagen (1993:1617)

2 kap – Förseelser mot ordningsföreskrifter

3 kap - Förseelser mot kommunala föreskrifter

4 kap – Förseelser i anslutning till kollektiv persontrafik

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

18 § 1 st och
29 § 2 st

Otillåten förtäring eller förvaring av spritdrycker, vin eller starköl vid
offentlig tillställning

1 000

Nr

Brott mot

Föreläggande får endast avse

Bot

2

8 § och 22 § 2 st
samt kommunal
föreskrift

Förseelse mot förbud i kommunal föreskrift att på offentlig plats eller sådant
område som enligt den kommunala föreskriften är att jämställa med offentlig
plats

förtära alkoholdryck .......................................................................................
uppsätta affischer, banderoller o. dyl .............................................................
bedriva ambulerande försäljning ....................................................................

Förseelse mot kommunal föreskrift, för offentlig plats eller inom område
som enligt den kommunala föreskriften är att jämställa med offentlig plats,
avseende tillsyn över eller förbud att medföra hund

500

1 000
1 800

1 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3

4 § och 10 §

Olovlig förtäring av alkoholdrycker inom trafikföretags område eller
färdmedel

1 000

4

5 § 1 p och 10 § Olovligt beträdande av spårområde för tunnelbana

eller spårväg

3 000

5

5 § 2 p och 10 § Olovligt beträdande av spårfordons utsida

3 000

6

6 § 2 p och 10 § Otillåten rökning

1 000

7

6 § 3 p och 10 § Förorening eller nedskräpning på färdmedel eller inom trafikföretagets

område

500

8

6 § 4 p och 10 § Olovligen skaffat sig tillträde till område innanför ingångsspärr till

tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis

1 000

Bilaga 16

background image

11

SFS 2016:1002

Brott mot Järnvägslagen (2004:519)

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

9 kap 1 § och 10
kap 4 §

Olovligt beträdande av spårområde för järnväg

3 000

Bilaga 17

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016