SFS 2016:1003 Förordning om upphävande av kungörelsen (1961:462) om lönenämnder för tjänsteplikt

161003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1961:462) om
lönenämnder för tjänsteplikt;

utfärdad den 10 november 2016.

.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1961:462) om lönenämnder för

tjänsteplikt ska upphöra att gälla vid utgången av 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2016:1003

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016