SFS 2016:1004 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

161004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 52 f § jaktförordningen (1987:905)

1 ska ha föl-

jande lydelse.

52 f §

Naturvårdsverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra

register över vilka personer som

1. betalat viltvårdsavgift, och
2. avlagt prov som ingår i jägarexamen.
I ärenden om tillstånd att inneha jaktvapen ska Naturvårdsverket på begä-

ran av Polismyndigheten lämna uppgifter om avlagt prov som ingår i jägar-
examen. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

SFS 2016:1004

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016