SFS 2016:1005 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

161005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och till-

syn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:1005

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1005

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

2

Siffrorna avser punkter i bilagan

Fastighetsmäklare

104

Film

98, 149

Fjärrvärme

90

Olyckor

100

Patent- och registreringsverket

150

Patentombud

130

Tobakslagen

61

Tobaksskatt

127

Trafiktillstånd

77

Trafikverket

9, 111, 117

Täktverksamhet

35

Upphovsrätt

150

Uppvärmning

93

1 Senaste lydelse 2016:864.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

52. tillståndsgivning och tillsyn enligt
minerallagen (1991:45) och lagen
(1978:160) om vissa rörledningar eller
enligt motsvarande äldre bestämmel-
ser

sekretess för ingivna undersöknings-
resultat enligt 14 kap. 3 § mineral-
lagen gäller i högst fyra år

149. stöd enligt förordningen
(2016:989) om statsbidrag till film

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

150. utredning och tillsyn hos Patent-
och registreringsverket enligt lagen
(2016:977) om kollektiv förvaltning
av upphovsrätt

2 Ändringen innebär bl.a. att ”Torvfyndigheter” tas bort ur förteckningen.