SFS 2016:1007 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

161007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om

trängselskatt ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som

sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16.

SFS 2016:1007

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1007

Bilaga 2

2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska

placeras.

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande

tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är
markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen
skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den på-
började minuten.

2 Senaste lydelse 2011:1490.

background image

3

SFS 2016:1007

3. Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation

som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt
9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som
ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt
ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under
denna period.

4. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå

till 60 kr.

5. Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen,

Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen
inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av någon
av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före eller efter
passagen av betalstationen.

6. Karta av vilken det framgår var kontrollpunkterna för beskattning av ge-

nomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras.

Tider
klockan

Skattebelopp
kronor

6.00–6.29

9

6.30–6.59

16

7.00–7.59

22

8.00–8.29

16

8.30–14.59

9

15.00–15.29

16

15.30–16.59

22

17.00–17.59

16

18.00–18.29

9

background image

4

SFS 2016:1007

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016