SFS 2016:1009 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

161009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kameraövervakningslagen
(2013:460);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § kameraövervakningslagen

(2013:460) ska ha följande lydelse.

10 §

2

Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1. vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säker-

heten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller lik-
nande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som bedrivs av Trafikverket
a) i form av vägtrafikövervakning,
b) vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till lagen

(2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in endast uppgifter
som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kon-
trollera att sådan skatt betalas, eller

c) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infrastruktur-

avgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som sker
för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om infrastrukturav-
gift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418)

om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tunnelhållare än
Trafikverket,

4. vid övervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastig-

hetsövervakning,

5. vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anlägg-

ning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skydds-
lagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast
omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

6. vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan övervakning, eller

7. vid övervakning i ett kasino som avses i kasinolagen (1999:355), om

övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller lösa
tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

1 Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16.

2 Senaste lydelse 2014:634.

SFS 2016:1009

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1009

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller inte för sådana

byggnader, andra anläggningar och områden som används för eller är avsedda
för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning eller upptagning

av ljud ske utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)