SFS 2016:1010 Lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

161010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska
vägtullsystem;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § i lagen (2013:1164) om elek-

troniska vägtullsystem ska ha följande lydelse.

20 §

Om en betalningsförmedlare får kännedom om att en godkänd färd-

vägsdeklaration saknas för ett fordons passage av en betalstation eller kon-
trollpunkt, ska betalningsförmedlaren informera den berörda väganvändaren
om bristen och ge denne möjlighet att reglera sin skuld innan indrivning får
ske.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16.

SFS 2016:1010

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016